13 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30830

YÖNETMELİK

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2008 tarihli ve 27087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,”

“ç) Merkez Teşkilatı: Teşkilat Başkanı, Başkan yardımcısı, Teşkilat müdürü, Yönetim Kurulu ile hizmet birimlerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Teşkilat Başkanlığının hizmet birimleri şunlardır:

a) Teşkilat Müdürlüğü.

b) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü.

c) Bayilik Şube Müdürlüğü.

ç) Muhasebe Şube Müdürlüğü.

d) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü.

e) Personel Şube Müdürlüğü.

f) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.

g) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.

h) Matbaa Şube Müdürlüğü.

ı) Hukuk Müşavirliği.

i) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirleri ile Müşavirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca gerekli yasal işlemleri yapmak.”

“g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Bakanlığa önermek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,”

“d) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Bakan tarafından verilecek görevleri yapmak.”

“(2) Teşkilat Başkanı, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden doğrudan Bakana karşı sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teşkilat Başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığı hizmetlerini, Teşkilat Başkanı adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve talimatları doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Teşkilatın Başkanlığının merkez teşkilatı birimleri ile temsilciliklerini gözetmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Bakan, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Bakan ve Teşkilat Başkanı, Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Diğer üç üye Bakan tarafından iki yıl için atanır. Süresi bitenler tekrar atanabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanacak kişilerin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olması şarttır.

(3) Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Özürsüz veya izinsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Özrün kabul edilip edilmemesine Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Bakanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Teşkilat Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararları, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak,

b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak,

c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek,

ç) Bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek,

d) Bu maddede belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek,

e) Başbayi ile yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek,

f) Kulüplere verilecek isim hakkı oranını belirlemek,

g) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek,

ğ) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak,

h) Uygun görülecek yerlerde temsilcilik kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek,

ı) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek,

i) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak,

j) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek,

k) Bakanlıkça veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek veya görüş bildirmek,

l) Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ile reklamların konusunu ve bedelini belirlemek.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda strateji teklifleri geliştirmek, bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ğ) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam işlerini yürütmek,”

“ğ) Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan oyunların sonuçlarını ve ikramiye miktarlarını yazılı ve görsel basın aracılığı ile kamuoyuna duyurmak,”

“i) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Teşkilat Başkanlığınca yapılan yenilik ve değişiklikler doğrultusunda veya ihtiyaç duyulduğunda, bayilere gerekli bilgi ve eğitimi vermek,”

“e) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

f) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek,”

“ç) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davaları ve icra takiplerini yürütmek,”

“ç) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

“(2) Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra müdürlüklerince Teşkilat Başkanlığı lehine hükmolunup tahsil edilen vekâlet ücreti, Hukuk Müşavirliğinde görev yapan avukatlar, hukuk müşavirleri ve Hukuk Birimi Amiri arasında eşit olarak dağıtılır. Ödenecek vekâlet ücretinin tutarı, Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan avukatlar için öngörülen üst sınırı aşamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Başmüşavirlik ve Müşavirlik” olarak, birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Teşkilat Başkanlığı birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve birimlere danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Teşkilat Başkanlığı faaliyetlerine ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri izleyerek analiz ve istatistik çalışmaları yapmak,”

“e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı “Personel Şube Müdürlüğü” olarak, birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “sicil” ibaresi “özlük” olarak ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini sağlamak,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bayilik Teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmak,”

“ç) Teşkilat Başkanlığı ve faaliyetlerine ilişkin olarak bayilere gerekli eğitimi vermek ve Teşkilat Başkanlığı ile bayiler arasında iletişimi sağlamak,”

“(4) Yapılan denetim ve kontroller sonucunda ilgili mevzuat ve bayilik sözleşmesine aykırı olarak tespit edilen hususlar ve öneriler bir rapor haline getirilerek gereği yapılmak üzere ilgili şube müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Günlük basını takip ederek Teşkilat Başkanına bilgi sunmak ve Teşkilat Başkanlığı ile ilgili haber, yazı ve makaleleri arşivlemek,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Temsilciliklerin çalışma çevresi olarak tespit edilmiş bölge içinde spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin işlemlerin kanun, yönetmelik, Yönetim Kurulu kararları, genelgeler ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemek, tespit edilen aksaklıkları Başkanlığa bildirmek,”

“f) Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek ve sonucundan Teşkilat Başkanlığına bilgi vermek,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 26/1/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Bunlarda da hüküm bulunmaması halinde 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2008

27087