13 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30830

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPOR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Merkez Spor Disiplin Kurulu ve il spor disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlalini oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt içinde düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

b) İl müdürlüklerince düzenlenen veya izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

c) Bakanlığa bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen veya bu federasyonlarca düzenlenen ya da izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

ç) İl müdürlükleri ile bağımsız spor federasyonlarınca il düzeyinde birlikte düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

d) Merkez Spor Disiplin Kurulu ile il spor disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin ihlallerini,

ve bu disiplin ihlallerine uygulanacak disiplin cezalarını kapsar.

(2) Bağımsız spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya bunlardan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen futbol müsabaka ve faaliyetleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesi ve ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bağımsız spor federasyonu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,

b) Bağlı federasyon: Bakanlığa bağlı spor federasyonlarını,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Disiplin kurulları: Merkez Spor Disiplin Kurulu ile il spor disiplin kurullarını,

e) Federasyon: Bakanlığa bağlı federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını,

f) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüklerini,

g) İl müdürü: Gençlik ve spor il müdürlerini,

ğ) Kişi: Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, sporcu, kulüp yöneticisi, kulüp görevlileri, müsabaka görevlileri ve bu Yönetmelik kapsamındaki müsabaka ve faaliyetlerle ilgili diğer gerçek kişileri,

h) Kulüp görevlisi: Sporcular haricinde, spor kulübü bünyesinde yer alan teknik direktör, antrenör, diğer teknik ve idari görevliler, sağlık ekibi, özel güvenlik, kulüp çalışanları ile yaptığı işin niteliği ve süresine bakılmaksızın kulüpte sporla ilgili faaliyet gösteren diğer görevlileri,

ı) Kulüp yöneticisi: Başkan, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, kulüp müdürü ve genel sekreter gibi üst düzey kulüp yetkililerini,

i) Müsabaka alanı: Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı yer ile sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerleri,

j) Müsabaka esnası: Müsabakanın başlama anından itibaren bitiş anına kadar geçen süreyi,

k) Müsabaka görevlisi: Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından müsabakada görevlendirilen görevlileri,

l) Müsabaka öncesi: Takımların veya seyircilerin müsabaka alanı içine girmelerinden itibaren müsabaka esnasına kadar geçen süreyi,

m) Müsabaka sonrası: Müsabakanın bitiş anından takımların ve seyircilerin müsabaka alanı dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi,

n) Okul sporları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt içinde düzenlenen spor müsabakası ve faaliyetleri,

o) Özel müsabaka: Bakanlıktan, il müdürlüğünden veya federasyondan izin alınarak düzenlenen resmî müsabakalar dışındaki spor müsabakalarını,

ö) Resmî müsabaka: Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen spor müsabakalarını,

p) Sezon: İlgili lig veya faaliyetteki ilk resmî müsabakanın oynanmasından son resmî müsabakanın oynanmasına kadar geçen süreyi,

r) Spor alanı: Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, özel seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu Yönetmeliğin uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanları, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerleri, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri,

s) Spor bilgi sistemi: Bakanlık spor bilgi sistemini,

ş) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,

t) Spor müsabakası: Bakanlık, bağlı federasyonlar ve il müdürlüklerince düzenlenen veya bunlar tarafından izin verilen müsabakaları,

u) Sporcu: Bakanlık ile federasyon nezdinde lisanslı kişileri ve eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen müsabakalara katılmak üzere lisans verilen öğrencileri,

ü) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 212 nci maddesine göre kurulan Tahkim Kurulunu,

v) Takım: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt içinde düzenlenen müsabaka ve faaliyetlere katılan spor takımlarını ve ferdi okul kafilelerini,

y) Üst disiplin kurulu: İl spor disiplin kurulları yönünden Merkez Spor Disiplin Kurulunu; Merkez Spor Disiplin Kurulu yönünden Tahkim Kurulunu,

z) Yerel ligler: İl müdürlükleri ile bağımsız spor federasyonlarınca birlikte düzenlenen il düzeyindeki müsabakaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usulleri

Merkez Spor Disiplin Kurulunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Merkez Spor Disiplin Kurulu; Bakan tarafından iki yıl için görevlendirilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Üyelerin en az beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kişiler olması şarttır.

(2) Merkez Spor Disiplin Kurulu üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

(3) Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır. Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca asıl üyeliğe seçilen yedek üyelerin görev süresi, yerine seçildiği asıl üyenin görev süresi kadardır.

(4) Federasyonlarda veya spor kulüplerinde görevli olanlar, ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla bir süre ile hapis cezasına mahkum edilen veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme ve şike ve teşvik primi suçlarından mahkum olanlar Merkez Spor Disiplin Kurulu üyesi olarak görevlendirilemez.

Merkez Spor Disiplin Kurulunun görevleri

MADDE 6 – (1) Merkez Spor Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti üzerine Bakan tarafından sevk edilmeleri üzerine bunlar hakkında karar vermek.

b) Bağlı federasyonlarca ve bunların izni ile yapılan spor müsabakası ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar vermek.

c) İl spor disiplin kurullarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin olarak karar vermek.

ç) İl spor disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde o yerin valisi tarafından sevk edilmeleri üzerine bunlar hakkında karar vermek.

d) İl spor disiplin kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin kesin karar vermek.

e) Disiplin yargılamasına ilişkin iş ve işlemleri spor bilgi sistemine kaydetmek.

Merkez Spor Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Merkez Spor Disiplin Kurulu; Başkan veya yokluğu halinde başkan vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. Başkan ve başkan vekilinin yoklukları halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak aralıksız üç veya bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asıl üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

(2) Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.

(3) Merkez Spor Disiplin Kurulunun idari işlerini yürütmek üzere Merkez Spor Disiplin Kurulu Başkanının önerisi üzerine; Merkez Spor Disiplin Kuruluna Bakanlık tarafından bir koordinatör görevlendirilir. Koordinatör, Merkez Spor Disiplin Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.

(4) Merkez Spor Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(5) Merkez Spor Disiplin Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar için tespit edilen ücretler, ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından karşılanır.

İl spor disiplin kurullarının oluşumu

MADDE 8 – (1) Her ilde oluşturulacak kurul, il müdürünün teklifi ve valinin onayı ile iki yıl için görevlendirilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Üyelerin en az üçünün hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kişiler olması şarttır.

(2) Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

(3) Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır. Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca asıl üyeliğe seçilen yedek üyelerin görev süresi, yerine seçildiği asıl üyenin görev süresi kadardır.

(4) Federasyonlarda veya spor kulüplerinde görevli olanlar, ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla bir süre ile hapis cezasına mahkûm edilen veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme ve şike ve teşvik primi suçlarından mahkum olanlar kurul üyesi olarak görevlendirilemez.

İl spor disiplin kurullarının görevleri

MADDE 9 – (1) İl spor disiplin kurullarının görevleri şunlardır:

a) İl müdürlüklerince düzenlenen, izin verilen, bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen spor müsabakaları ve faaliyetlerinde, bağımsız spor federasyonlarının il müdürlükleri ile birlikte il düzeyinde düzenledikleri spor müsabakaları ve faaliyetlerinde, Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen yurt içi spor müsabakaları ve faaliyetlerinde meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar vermek.

b) Disiplin yargılamasına ilişkin iş ve işlemleri spor bilgi sistemi üzerinden yürütmek.

(2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt içinde yapılan müsabaka ve faaliyetlere ilişkin grup, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakalarında meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi müsabakanın oynandığı yer il spor disiplin kuruluna aittir.

(3) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yapılan yurt dışı müsabaka ve faaliyetlere ilişkin olarak meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi ilgili federasyon disiplin kuruluna aittir.

(4) Bağımsız spor federasyonlarının il müdürlükleri ile birlikte il düzeyinde düzenledikleri yerel müsabaka ve faaliyetler kapsamında düzenlenen bölge, Anadolu ve Türkiye şampiyonalarında meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi ilgili federasyon disiplin kuruluna aittir.

İl spor disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Kurullar, başkanın veya yokluğu halinde başkan vekilinin çağrısı üzerine en az üç üye ile toplanır. Başkanın ve başkan vekilinin yoklukları halinde Kurullara en yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak aralıksız üç veya bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asıl üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

(2) Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.

(3) Kurulların idari işlerini yürütmek üzere kurul başkanının önerisi üzerine il müdürlüğü tarafından bir koordinatör görevlendirilir. Koordinatör, kurul başkanına bağlı olarak çalışır.

(4) Kurulların sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.

(5) Kurullar tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar için tespit edilen ücretler, ilgili mevzuat kapsamında il müdürlüğünce karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Kurulları İçin Ortak Hükümler

Bağımsızlık ve teminat

MADDE 11 – (1) Disiplin kurulları kararlarında bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.

Çekilme yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde ilgili üye dosyaya ilişkin olarak kuruldan derhal çekilmek zorundadır. Özellikle aşağıdaki hallerde, üyenin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin var olduğu kabul edilir:

a) Disiplin dosyası ile üye arasında doğrudan veya dolaylı olarak ilgi bulunması.

b) Disiplin dosyası, üyenin görev aldığı tüzel kişinin bir organı ile ilgisi bulunması.

c) Disiplin dosyası tarafları ile üye arasında üçüncü derece de dâhil hısımlık söz konusu olması.

ç) Disiplin dosyası tarafları veya temsilcileri ile üye arasında menfaat birliği veya yakın ilişki söz konusu olması.

(2) Bir üyenin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde ilgili üye durumu derhal disiplin kuruluna bildirir. Bu husus disiplin dosyasının taraflarınca da durumun öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içinde disiplin kuruluna bildirilebilir.

(3) Disiplin kurulu, tarafsızlığından şüphe edilen üyenin yokluğunda toplanarak çekilme itirazını karara bağlar. Bu karara karşı ancak disiplin kurulunun disiplin dosyasına ilişkin nihai kararı ile birlikte üst disiplin kuruluna başvurmak mümkündür.

Gizlilik

MADDE 13 – (1) Disiplin kurulu, disiplin yargılaması sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Sorumluluk

MADDE 14 – (1) Ev sahibi kulüp veya takım, müsabakanın oynanacağı spor alanının ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Kulüpler veya takımlar; müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelen her türlü olaydan sorumlu olup, müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.

(3) Kulüpler veya takımlar; sporcularının, görevlilerinin, görevlendirdiği kişilerin, yöneticilerinin, üyelerinin ve taraftarlarının ihlallerinden kusursuz sorumluluk ilkelerine göre sorumludur. Bu sorumluluk disiplin ihlalinde bulunanların şahsen belirlenemediği hallerde dahi geçerli olup böyle bir durumda disiplin cezası, ilgili kulübe veya takıma verilir.

Teşebbüs

MADDE 15 – (1) Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre öngörülen ceza yarısına kadar indirilir.

Haksız tahrik

MADDE 16 – (1) Eylemin, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmesi halinde verilecek ceza üçte birinden üçte ikisine kadar indirilir.

Takdiri indirim nedenleri

MADDE 17 – (1) Disiplin ihlalinde bulunanların lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir. Takdiri indirim nedeni ve gerekçesi kararda gösterilir.

Tekerrür

MADDE 18 – (1) Disiplin cezası kesinleştikten sonra bir yıl içerisinde aynı tür veya daha ağır ihlalin tekrar gerçekleştirilmesi halinde verilen ceza yarı oranına kadar arttırılır.

İçtima

MADDE 19 – (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren fiiller ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır.

İştirak

MADDE 20 – (1) Disiplin ihlalinin gerçekleştirilmesinde bir başkasını araç olarak kullanan veya disiplin ihlalini işlemeye azmettiren kişi, işlenen disiplin ihlalinin cezası ile cezalandırılır. Yardım etme halinde ise verilecek ceza yarısına kadar indirilir.

Ağırlaştırıcı nedenler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezasını gerektiren disiplin ihlalinin yabancı bir ülkede veya görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi hallerinde verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

Soruşturma zamanaşımı

MADDE 22 – (1) Disiplin soruşturması; sürekli hak mahrumiyeti ve sürekli müsabakadan men cezası gerektiren ihlallerde beş yıllık, diğer ihlallerde ise iki yıllık zamanaşımına tabidir.

(2) Şike ve teşvik primi ihlallerinin soruşturması zamanaşımına tabi değildir.

(3) Doping ihlaline ilişkin soruşturma zamanaşımı konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatında yer alan zamanaşımı süresi uygulanır.

Ceza zamanaşımı

MADDE 23 – (1) Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde infaz edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımının kesilmesi

MADDE 24 – (1) Soruşturma ve yargılama ile ilgili işlemler soruşturma zamanaşımını; ceza kararının infazına dair işlemler ise ceza zamanaşımını keser.

(2) Zamanaşımı süreleri, kesilme tarihinden itibaren yeniden başlar.

(3) Zamanaşımı disiplin kurulları tarafından kendiliğinden dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezalarına İlişkin Esaslar

Disiplin Cezaları

MADDE 25 – (1) Disiplin cezaları şunlardır:

a) İhtar; gerçekleştirilen disiplin ihlalinin esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.

b) Kınama; sorumluların eylemlerinin tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

c) Para cezası; kişi, kulüp veya takımların, belirli bir meblağı Bakanlık, ilgili il müdürlüğü veya bağlı federasyona ödemeye mahkûm edilmesidir. Para cezasına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Kulüpler; sporcu, yönetici ve görevlilerine verilen para cezasından müteselsilen sorumludur. İhlalde bulunanın, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

2) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek para cezasının miktarı, yüz Türk Lirasından az yüz bin Türk Lirasından fazla olamaz.

3) (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde öngörülen para cezası her yıl Ocak ayında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

ç) Ödüllerin iadesi; kulüp, takım veya kişilerin kazandıkları müsabaka derecesi, para, kupa, madalya ve benzeri menfaatleri iade etmeleridir.

d) İhraç; bir kulübün veya takımın bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.

e) Müsabakadan men; sporcu, antrenör ve müsabakada yer alabilen diğer kulüp veya takım görevlilerinin resmi müsabakalara katılmalarının engellenmesidir. Cezanın infazı tamamlanana kadar bu kişilerin lisans ve diğer uygunluk belgeleri askıya alınarak müsabaka isim listelerinde yer almaları ve müsabakada herhangi bir görev almaları engellenir.

f) Hak mahrumiyeti; kişinin, ceza süresince Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, federasyon, spor kulüpleri, takım ve spor kuruluşları nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görev almaktan, bu kapsamda herhangi bir faaliyette veya resmî ilişki ya da yazışmada bulunmaktan men edilmesidir.

g) Lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması; kişinin, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisans ve diğer uygunluk belgelerinin kendisine sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir.

ğ) Lisansın ve diğer uygunluk belgelerinin iptali; kişinin, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisans ve diğer uygunluk belgelerinin iptal edilmesidir.

h) Tescilin iptali; kulüp veya takımın, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon nezdindeki tescil kaydının iptal edilmesidir.

ı) Seyircisiz oynama; kulüp veya takımın resmî müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmesidir.

i) Saha kapatma; kulüp veya takımın resmî müsabakasını kendi sahası dışındaki başka bir sahada oynamasına karar verilmesidir.

j) Hükmen mağlubiyet; ilgili spor branşının niteliğine uygun olarak sporcu veya takımın hükmen kaybetmiş sayılmasıdır.

k) Puan indirme; kulüp, takım veya sporcunun mevcut ya da ileride kazanacağı puanların bir kısmının silinmesidir.

l) Ligden düşürme; kulüp, takım veya sporcunun bir alt lige indirilmesidir.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin İhlalleri

Taksirli fiiller

MADDE 26 – (1) Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi herhangi bir kastı olmaksızın; yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenler ihtar, kınama veya on beş günden iki aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Genel kurulun süresinde yapılmaması

MADDE 27 – (1) Olağan, olağanüstü veya mali genel kurulların mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri iki aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Sportmenliğe aykırı hareket

MADDE 28 – (1) Onur kırıcı, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı eylemde bulunanlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Sportmenliğe aykırı açıklama

MADDE 29 – (1) Her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunanlar, iki aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hakaret ve tehdit

MADDE 30 – (1) Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon, disiplin kurulları veya bu kurumların mensubu, müsabaka görevlisi, sporcu, kulüp yöneticisi veya görevli diğer kişilere; görevinden dolayı veya görevi sırasında, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunan veya bunları tehdit eden kişiler, bir aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Ayrımcılık ve ideolojik propaganda

MADDE 31 – (1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı yaparak, insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyen veya müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapan kişiler, iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Cinsel saldırı, istismar ve taciz

MADDE 32 – (1) Cinsel davranışlarla sporcuların, kulüp görevlilerinin veya görevli diğer kişilerin vücut dokunulmazlığını ihlal edenler veya bunlara karşı, cinsel istismar veya tacizde bulunanlar sürekli müsabakadan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki disiplin ihlallerin sarkıntılık boyutunda kalması halinde, bu kişiler bir yıldan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Kural dışı hareket, saldırı ve kavga

MADDE 33 – (1) İlgili spor branşının oyun kurallarına aykırı, sert, ciddi ve şiddetli fiili müdahalesi nedeniyle müsabakadan doğrudan çıkarılan veya müsabakadan çıkarılmayı gerektiren sert, ciddi ve şiddetli fiili müdahalesi rapor edilen sporcu, kulüp veya takım görevlilerine, on beş günden altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.

(2) Sporcu, kulüp veya takım görevlileri tarafından gerçekleştirilen fiili müdahalenin saldırı boyutunda veya tükürme şeklinde gerçekleşmesi durumunda bir aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilir. Bu disiplin ihlalinin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen sporcu, kulüp veya takım görevlilerine on beş günden bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilir.

(4) Bu maddede yazılı fiillerin Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon mensupları ile kulüp veya takım yöneticisine ya da müsabaka görevlilerine karşı işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Belgelerin haksız kullanımı

MADDE 34 – (1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans ve benzeri uygunluk belgelerini kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışan sporcu, kulüp veya takım görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.

(2) Birinci fıkradaki disiplin ihlallerinin kulüp veya takım yöneticileri ya da müsabaka görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kişilere iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Sahtecilik ve yanıltma

MADDE 35 – (1) Lisans ve benzeri uygunluk belgeleri ile ilgili diğer bilgi ve belgeler üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile ilgilileri yanıltmaya çalışan sporcu, kulüp veya takım görevlilerine iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilir.

(2) Birinci fıkradaki disiplin ihlallerinin kulüp veya takım yöneticileri ya da müsabaka görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kişilere dört aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Ceza ve tedbire uyulmaması

MADDE 36 – (1) Hakkında müsabakadan men cezası veya hak mahrumiyeti cezası ya da idari tedbir kararı olduğu halde herhangi bir şekilde bu kararlara uymayan sporcu ve kulüp görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.

(2) Bu maddedeki ihlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kişilere bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Milli müsabakalara katılmamak

MADDE 37 – (1) Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın, resmî veya özel milli müsabakalara ya da hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya izinsiz olarak çalışma ve müsabaka yerini terk eden sporcu, kulüp veya takım görevlilerine iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilir.

(2) Resmî veya özel milli müsabakaların ya da hazırlık çalışmalarının kamp programı ve kurallarına uymayan sporcu, kulüp veya takım görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.

(3) Bu maddedeki disiplin ihlaline iştiraki bulunduğu tespit edilen, sporcunun bağlı bulunduğu kulüp veya takıma, ihlalin niteliğine göre 25 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında para cezası verilir.

Saha ve seyirci olayları

MADDE 38 – (1) Müsabaka alanındaki düzen veya disipline ya da müsabakanın olağan akışı içinde yapılmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Seyircisi, mensupları veya sporcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüp veya takımlara eylemin ağırlığına göre; para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları birlikte veya ayrı ayrı verilebilir.

(3) Bu madde kapsamındaki disiplin ihlallerinin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı delillerle ispat eden kulüp veya takıma ceza verilmeyebilir.

(4) Bu madde kapsamına giren ihlal nedeniyle meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren kişi, spor kulübü veya takım müteselsilen sorumludur.

Çirkin ve kötü tezahürat

MADDE 39 – (1) Müsabaka alanında veya çevresinde topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması halinde kulüp veya takıma, olayın ağırlığına göre para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları birlikte veya ayrı ayrı verilebilir.

(2) Bu madde kapsamındaki disiplin ihlallerinin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı delillerle ispat eden kulüp veya takıma ceza verilmeyebilir.

Yayın hakkının engellenmesi

MADDE 40 – (1) Müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanması için yayın sözleşmesi imzalanan kişilerin, yayın hazırlıklarını veya yayınını kısıtlayan ya da engelleyen kişiler ile herhangi bir yayın sözleşmesi olmaksızın yayın yapanlar, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Tanıklıktan veya belge ibrazından kaçınma

MADDE 41 – (1) Disiplin yargılaması kapsamında tanıklık için çağrılmasına rağmen geçerli mazereti olmaksızın; tanıklıktan kaçınan, gerçeğe aykırı tanıklık eden veya kendisinden istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen kişi, kulüp veya takımlar, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İzinsiz dış görev

MADDE 42 – (1) Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyondan izin almaksızın yurt dışında faaliyet düzenleyen veya yabancı bir ülkenin ulusal veya uluslararası faaliyetlerinde görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişi, takım veya kulüpler, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Milli şerefi ihlal

MADDE 43 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun Türk milleti veya diğer milletlere karşı onur kırıcı hareketlerde bulunanlar, altı aydan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Disiplin ihlaline teşvik

MADDE 44 – (1) Kişileri tahrik etmek suretiyle disiplin ihlaline teşvik edenler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Teşvik edilen disiplin ihlalinin gerçekleşmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Müsabakaya engel olmak

MADDE 45 – (1) Müsabakanın başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Süresi içerisinde rapor ibraz etmemek veya gerçeğe aykırı rapor ibraz etmek

MADDE 46 – (1) Müsabakalara ilişkin raporları süresi içerisinde ibraz etmeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen müsabaka görevlisi ve diğer görevliler, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Talimatlara uymamak

MADDE 47 – (1) Müsabaka hazırlıkları veya müsabaka seyahatleri sırasında görevlilerin veya yöneticilerin talimatlarına uymayan veya spor ahlakı ve disiplinine uymayarak müsabaka kafilesinin huzurunu bozan kişiler, on beş günden üç aya kadar müsabakadan men veya üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İzinsiz müsabaka düzenlemek veya mazeretsiz olarak müsabakaya katılmamak

MADDE 48 – (1) İlgili mercilerden izin alınması gerektiği halde herhangi bir izin alınmadan müsabakayı düzenleyen, müsabakaya katılan veya bu müsabakada görev alan sporcular, kulüp veya yöneticiler ya da müsabakada görev alan diğer görevliler bir aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen müsabaka hazırlıklarına veya müsabakalara katılmayan kişiler; üç aydan altı aya kadar müsabakadan men, hukuka ve spor ahlakına aykırı bir şekilde sporcunun müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmasına engel olan kulüpler ise altı aya kadar müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.

Görevi kötüye kullanma

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte ayrıca disiplin ihlali olarak tanımlanan haller dışında, her ne suretle olursa olsun, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle; kişilerin mağduriyetine veya Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kişiler, altı aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti veya lisans ve diğer uygunluk belgelerinin iptali cezası ile cezalandırılır. Söz konusu ihlalin ihmalen gerçekleştirilmesi durumunda kişiler, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Bahis oynamak veya yer ve imkân sağlamak

MADDE 50 – (1) Bağlı olduğu spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılan sporcu, müsabaka görevlisi ve görevli diğer kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Bağlı olduğu spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarını oynatan veya bu oyunların oynanması için yer ve imkân sağlayan sporcu, müsabaka görevlisi ve görevli diğer kişiler, altı aydan iki yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Şike ve teşvik primi

MADDE 51 – (1) Belirli bir müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin edenler ile bu kapsamda kendisine menfaat temin edilen kişiler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) İhlalin veya ihlale teşebbüsün müsabaka görevlileri tarafından işlenmesi halinde bu kişiler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, ihlal tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(4) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, ihlalin teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.

(5) Şike anlaşmasının varlığını bilerek müsabakanın anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(6) İhlalin; sporcu, antrenör veya kulüp yöneticileri tarafından ya da spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) İhlalin belirli bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(8) Bu madde hükümleri; milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla veya spor kulüpleri tarafından kendi takım sporcularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz.

(9) Müsabaka yapılmadan önce ihlalin ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez.

Doping

MADDE 52 – (1) Doping ihlalleri ve bu ihlallere uygulanacak disiplin cezaları konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan mevzuat uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin Yargılaması

Savunma

MADDE 53 – (1) Savunma alınmadan ceza verilemez.

(2) Savunma disiplin kurulları tarafından istenir.

(3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gündür. Müsabakanın niteliği ve oynanma sıklığı dikkate alınarak savunma süresi müsabakanın oynanma sıklığına göre kısaltılabilir.

(4) Savunma yazılı olarak verilir; ancak disiplin kurulları gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.

(5) Taraflardan birinin talebi üzerine veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, sözlü ifadeler için bütün tarafların davet edileceği bir toplantı düzenlenebilir.

(6) Disiplin ihlali nedeniyle müsabaka görevlileri tarafından müsabakadan doğrudan çıkarılan sporcu ve diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Bu kişiler, müsabakanın sona ermesinden itibaren üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.

(7) Disiplin ihlalleri nedeniyle tamamlanamayan müsabakalarda, müsabakanın taraflarını oluşturan kulüp veya takımlar ile sporcu ve diğer kişiler; ayrıca tebligat yapılmaksızın üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.

Delillerin değerlendirilmesi

MADDE 54 – (1) Müsabaka görevlilerinin raporları aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir. Bununla birlikte; müsabaka görevlilerinin raporları arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, müsabaka alanındaki fiiller bakımından müsabaka hakemi ve benzeri görevlilerin raporları; müsabaka alanı dışındaki fiiller bakımından ise müsabaka temsilcisi ve benzeri görevlilerin raporları esas alınır.

Tebligat

MADDE 55 – (1) Sporcu, yönetici ve diğer kulüp veya takım görevlilerine tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna tebliğ edilir. Kulüp veya eğitim ve öğretim kurumuna yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır. Avukat, vekil olarak dosyaya bildirilmiş ise tüm tebligatlar avukata yapılır.

(2) Disiplin kurulları kararları, savunma istemleri, idari tedbir ve diğer belgeler; ilgili kişi, kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna posta ya da elektronik posta ile tebliğ edilir. Elektronik tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligat yapılacak kulüp veya kişilerin posta veya elektronik posta adresinin bulunmaması ve bu yollarla tebliğ yapılamaması halinde tebliğ belgesinin internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yedinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır. Gerekli hallerde tebligat, Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon personeli veya görevli eliyle de yapılabilir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer.

(3) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya birinci fıkrada belirtilen görevin ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere para cezası verilebilir.

Soruşturma mercileri

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Federasyon başkanları ve yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile Merkez Spor Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri için Bakan,

b) İl spor disiplin kurullarının başkan ve üyeleri için il müdürünün teklifi üzerine vali,

c) Bağlı federasyonlarca düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde, federasyon başkanı veya yetki verdiği kişi,

ç) Bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi,

d) Bağımsız spor federasyonları ile il müdürlüklerince birlikte düzenlenen yerel müsabaka ve faaliyetlerde; federasyon başkanı veya yetki verdiği kişi,

e) İl müdürlüklerince düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi,

f) Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen yurt içi müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi, soruşturma mercileri olup; disiplin kurullarına sevk işlemleri bu kişiler veya yetki verdikleri kişiler tarafından yapılır.

(2) Hakem ve hakem kurullarınca görevlendirilen diğer kişilerin fiilleri öncelikle ilgili federasyon merkez hakem kurulunca veya yetkili birimlerce incelenir ve düzenlenecek raporla birlikte disiplin sevk işlemini yapmaya yetkili kişiye gönderilir.

(3) Disiplin kurullarına sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi, kulüp veya takım isimleri ile sevk maddesi belirtilir.

(4) Merkez Spor Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından yapılan sevk üzerine bunlar hakkında karar verme yetkisi Tahkim Kuruluna aittir.

İdari tedbir

MADDE 57 – (1) İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar; kulüp veya takıma seyircisiz oynama, saha kapatma, kişilere ise müsabaka alanına, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara katılmaktan ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar uygulanmasıdır.

(2) İdari tedbir kararı özellikle;

a) Sporcuların müsabakaya katılmalarını,

b) Görevlilerin; müsabaka öncesinde, esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını takip eden on beş dakika içerisinde soyunma odalarında ve koridorlarında, saha içinde ve yedek kulübesinde bulunmalarını, sporcularına talimat vermelerini ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kurmalarını,

c) Diğer kişilerin ise müsabaka alanına girmelerini,

engeller.

İdari tedbir uygulama yetkisi

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında; 57 nci maddeye göre soruşturma mercileri ve disiplin kurulları idari tedbir koymaya yetkilidir.

(2) 57 nci maddeye göre soruşturma mercileri tarafından verilen idari tedbir kararına karşı on gün içerisinde ilgili disiplin kuruluna; disiplin kurulları tarafından verilen idari tedbir kararlarına ise aynı süre içerisinde bir üst disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Disiplin kurullarınca verilen idari tedbir kararına karşı; ilgisine göre Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili federasyon da aynı süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilir.            

İdari tedbirin başlaması

MADDE 59 – (1) İdari tedbir;

a) Disiplin ihlalini oluşturan fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan sporcu, görevli ve diğer kişiler için müsabakadan çıkarıldığı anda,

b) İdari tedbir koymaya yetkili disiplin kurulları veya kişiler tarafından tedbir kararı verilmesi durumunda ise kararın tebliği ile,

yürürlüğe girer.

(2) İdari tedbir kararı vermeye yetkili olanlar her zaman ve resen tedbirin kapsamını değiştirebilir veya tedbiri kaldırabilir.

Disiplin yargılaması

MADDE 60 – (1) Soruşturma mercileri tarafından sevk yazısı ve eki soruşturma belgelerinin disiplin kurullarına gönderilmesiyle disiplin yargılaması başlar. Disiplin kurulları, idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Disiplin kurulları gerekli görmesi halinde, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin ihlalde bulunan veya tanık sıfatıyla yazılı ve sözlü beyanlarını alabilir. Tanıklar, tebligatı izleyen beş gün içinde tanıklığına başvurulan husustaki görgü ve bilgisini yazılı olarak sunmak zorundadır. Disiplin kurulları, canlı olarak ses ve görüntülerin nakledilmesine imkan sağlayan sistemin bulunması halinde il müdürlüğünde veya ilgili federasyon temsilciliklerinde ihlalde bulunanların veya tanık beyanlarının alınmasına karar verebilir.

(2) Disiplin kurulları, yargılama sırasında incelenen konu dışında başka bir ihlalin gerçekleştirildiği veya incelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla, sevk edilmeyen başka sorumluların da olduğu kanaatine varırsa, bu hususu disiplin kurullarına sevk işlemini yapmaya yetkili olanlara bildirmekle yükümlüdür.

(3) Disiplin kurulları; şahısta hata halleri dışında, müsabaka esnasında meydana gelen olaylara ilişkin hakem kararlarını ve sonuçlarını kısmen veya tamamen değiştiremez.

Karar

MADDE 61 – (1) Disiplin kurulları, soruşturmanın tamamlanmasından sonra yapılacak ilk toplantıda kararını verir.

(2) Kararlar; kurulun oluşumu, tarafların isimleri, mevcut unsurların bir özeti, dayanak deliller, yasal gerekçeler, kararın dayandırıldığı hükümler, itiraz yolları ve süresinin bildirimini içerir.

(3) Disiplin yargılamasında önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler uygulanır.

Disiplin kurulları kararlarına itiraz

MADDE 62 – (1) İl spor disiplin kurulu kararlarına karşı Merkez Spor Disiplin Kuruluna; Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdiği kararlara karşı ise Tahkim Kuruluna, kararların tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili federasyon da aynı süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilir.

(2) Sürekli hak mahrumiyeti veya sürekli müsabakadan men cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi kararı veren disiplin kurulu tarafından bir üst disiplin kuruluna gönderilir ve bu kurul tarafından resen incelenir.

(3) İtirazlar, üst disiplin kuruluna yapılır. Başvuruların üst disiplin kuruluna teslimi veya postaya veriliş tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

İtiraz usulü

MADDE 63 – (1) Disiplin kurulları kararlarına, cezalandırılan kişi, bağlı olduğu kulüp veya takım yetkilisi itiraz edebilir. Karar, kulüp veya takım hakkında verilmişse, itiraz, kulüp başkanı veya takım sorumlusu ya da görevlendirecekleri kulüp veya takım yetkilisi tarafından yapılır.

(2) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer disiplin kurullarından icra ve infazın durdurulmasını talep edebilir.

(3) Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdiği kararlara yönelik itirazlarda, 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplin yargılamasının yenilenmesi

MADDE 64 – (1) Disiplin kurullarının kesinleşen kararlarında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili kişi, kulüp, takım ve federasyon, disiplin kurullarından yargılamanın yenilenmesini ve ceza verilmesine yönelik ise cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna ertelenmesini talep edebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezalarının İnfazı

Müsabakadan men cezasının infazı

MADDE 65 – (1) Bir kararla hükme bağlanan müsabakadan men cezalarının toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

(2) Bu Yönetmelikte sporcu ve diğer kişilere ilişkin olarak öngörülen müsabakadan men cezalarının infazında, müsabaka adedi olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate alınır. Görevliler için de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezaları, müsabaka adedi gösterilerek müsabakadan men cezası olarak uygulanabilir.

(3) Resmî müsabaka adedi ile men cezası; üç ay ve daha az süreli müsabakalardan men cezalarının, resmî müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. Bu kapsamda; sekiz güne kadar (sekizinci gün dahil) müsabakadan men yerine bir; on beş güne kadar müsabakadan men yerine iki; yirmi iki güne kadar müsabakadan men yerine üç; otuz güne kadar müsabakadan men yerine dört; otuz sekiz güne kadar müsabakadan men yerine beş; kırk beş güne kadar müsabakadan men yerine altı; elli iki güne kadar müsabakadan men yerine yedi; altmış güne kadar müsabakadan men yerine sekiz; altmış sekiz güne kadar müsabakadan men yerine dokuz; yetmiş beş güne kadar müsabakadan men yerine on; seksen iki güne kadar müsabakadan men yerine on bir ve doksan güne kadar müsabakadan men yerine on iki resmî müsabakadan men cezası verilebilir.

Hak mahrumiyeti cezasının infazı

MADDE 66 – (1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişi cezanın infazı tamamlanana kadar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, spor federasyonları, spor kulüpleri, takım ve spor kuruluşları nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görev alamaz ve bu kapsamda herhangi bir faaliyette bulunamaz; spor müsabakalarında; sporcu, antrenör, hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve benzeri idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görevde yer alamaz; resmî ilişkide ve yazışmada bulunamaz.

(2) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası yedi günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

(3) Hak mahrumiyeti cezasının infazı cezanın son günü saat 23.59’da sona erer.

Seyircisiz oynama cezasının infazı

MADDE 67 – (1) Seyircisiz oynama cezaları, cezanın verildiği tarihi takip eden ilk resmî müsabakadan itibaren infaz edilir. Disiplin ihlalleri nedeniyle verilen seyircisiz oynama cezalarının infazının final müsabakasına denk gelmesi halinde, bu müsabakada seyircisiz oynama cezası infaz edilmez ve bir sonraki resmî müsabakada infaz edilir.

Puan indirme cezasının infazı

MADDE 68 – (1) Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda puan indirme cezası derhal infaz edilir. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda ise puan indirme cezası alan kulüp, takım veya sporcu o turdan veya seriden elenmiş sayılır. İki veya üç müsabaka üzerinden oynanan eleme serisinin herhangi bir müsabakasında puan indirme cezası alan kulüp, takım veya sporcu diğer müsabakanın sonucu ne olursa olsun seriden elenir. Beş müsabaka ve üzerinde oynanan serilerde bu kural uygulanmaz.

İnfazın özel hükümleri

MADDE 69 – (1) Müsabakadan men cezasının infazında; okul sporları, yerel ligler ve bu Yönetmelik kapsamında oynanan diğer kategorilere ilişkin müsabakalar aynı kategori sayılır ve bu ceza aralıksız olarak infaz edilir.

(2) Müsabakadan men cezası alan sporcu cezayı aldığı kategoride infazı tamamlamadan yaş kategorisinin uygun olduğu diğer müsabakalarda oynayamaz.

(3) Sporcunun ceza aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, daha önce bir üst veya alt kategoride aynı sezon içerisinde en az bir müsabakada yer almış olmak şartıyla, müsabakaları devam eden söz konusu üst veya alt kategoride cezasının kalan kısmını infaz eder.

(4) Kulüp yöneticilerine verilen müsabakadan men cezaları, müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.

(5) Sezon sonunda infazı tamamlanmayan müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezası, takip eden sezonda oynanan ilk resmî müsabakadan itibaren infaz edilir.

(6) Müsabakadan men cezası ile cezalandırılan sporcu özel müsabakalarda oynayabilir.

(7) Okul sporları müsabakaları nedeniyle idari tedbiri veya cezası infaz edilmekte olan öğrenci sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün müsabakalarına katılamaz.

(8) Özel müsabakalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan sporcular ve diğer kişiler hakkındaki bu ceza resmî müsabakalarda infaz edilir.

(9) Oyun kurallarını ihlal etmekten ötürü özel bir müsabakada ihraç edilen sporcular, aynı olayda disiplin kurullarınca ayrıca cezalandırılmamışsa bir sonraki resmî müsabakada oynayabilir.

(10) Müsabakadan men cezasının infazında, lig veya turnuvadan çekilen ya da çıkarılan kulüp veya takımların müsabakaları hariç olmak üzere, tamamlanamayan veya hükümle karar verilen müsabakalar da dikkate alınır.

(11) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler erteleme müsabakasına katılabilir. Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte müsabakaya katılma hakkı olan kişiler erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamaz.

(12) Kulüp veya takımın sporcusu ya da kulüp görevlileri hakkında verilen müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası, hem sporculuk hem de kulüp görevliliği faaliyetlerini kapsar.

(13) Sporcu veya antrenörün; aktif kariyerlerine ara vermesi, herhangi bir kulüp veya takıma tescilli olmaması, lisans işlemlerinin tamamlanmamış olması ya da yöneticinin yöneticilik vasfını kaybetmesi gibi ilgililerin sıfatlarını geçici olarak kaybetmeleri halinde infaz durur.

(14) Disiplin kurullarınca hükmedilen para cezalarının tebliğden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyona ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, ilgililerin lisans ve diğer uygunluk belgeleri askıya alınarak müsabakaya iştirakleri önlenebilir ve nihayetinde kulüp veya takıma ihraç cezası verilebilir.

(15) Müsabakadan men cezasının bireyselleştirilmesi sonucunda cezanın ondalık sayı olarak kalması halinde, bu ceza takip eden tam sayıya tamamlanır.

Ceza sürelerine ait esaslar

MADDE 70 – (1) Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır ve bir ay otuz gün olarak kabul edilir.

(2) Müsabakalarda görev alan kişilere üç aya kadar verilen müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları müsabaka adedi ile gösterilebilir.

İnfaz evrakı

MADDE 71 – (1) Cezaların infazını müteakip, infazın başladığı ve sona erdiği günleri ve infazın gerçekleştirildiği müsabakalara ilişkin bilgileri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, derhal ceza kararını veren ilgili disiplin kuruluna gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Spor bilgi sistemi

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki disiplin soruşturma ve yargılaması işlemlerinde spor bilgi sistemi kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, bu sistem vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

Atıflar

MADDE 73 – (1) Mevzuatta, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 74 – (1) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.