13 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30830

YÖNETMELİK

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İSİM HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (j) bendinde yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“c) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilat Başkanlığına” ibaresi “Teşkilata” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Başkanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilat Başkanlığınca” ibaresi “Teşkilatça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/3/2009

27169

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

3/4/2012

28253