8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK

BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2011/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/6)

MADDE 1 – 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, işyeri kapalı ve açık alanı” ibaresiyle (b) bendinde yer alan “Sanayi sicil veya” ibaresi ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2011

27911

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2015

29574