8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: TAU/2007 - 001)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/9/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007-001)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Kararname: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,”

“ç) Komisyon: Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkil edilen ve faaliyet gösteren "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi"  Komisyonunu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru

MADDE 14 – (1) Yurtdışı müteahhitlik belgesi başvuruları gerçek veya tüzel kişiliğin temsile yetkilisi tarafından yapılır.

 (2) Başvurularda yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli, yürürlükteki mevzuata uygun, işin alındığına dair belge, iş deneyim belgesi, sözleşme, ilk ve son hakediş raporlarının aslı ve bu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu noterce tasdiklenmiş Türkçe tercümesinin aslı istenir.

(3) Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili, kimlik bilgileri, imza sirküleri, ticaret veya sanayi odası kaydı, yurt içinde bitirdikleri işler için iş deneyim belgesi bilgileri ve müteahhit kıymetlendirme raporu Bakanlıkça elektronik ortamda temin edilir. Bunlardan Bakanlıkça temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden ayrıca istenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.