8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı, (d), (e) ve (ğ) bentleri ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ÇED Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum ve/veya kuruluş, unvan, adres ve iletişim bilgilerini içeren başvuru formu ile elektronik ortamdan başvurur. Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin asılları veya ilgili Resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri eklenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister:” 

“d) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler, üç adet ÇED Raporunu hazırladığına dair belge veya en az üç adet Raporun, İDK’sında görev almış olduğuna dair belge veya en az üç adet Raporun izleme kontrolünde görev aldığına dair belge veya on beş adet PTD hazırlanmasında yer aldığına dair belge, bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi veya ortak ise ortak olduğuna dair belge.

e) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan Rapor koordinatörünün çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler, diploma örneği ve en az on adet ÇED Olumlu/Olumsuz Kararının onayında görev aldığına dair belge veya beş adet ÇED Raporunu hazırladığına dair belge veya en az beş adet Raporun İDK’ sında görev almış olduğuna dair belge veya en az beş adet Raporun izleme kontrolünde görev aldığına dair belge, bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı ile Rapor koordinatörünün kurum/kuruluşun ortağı veya elemanı olmaması halinde kendisiyle yapılan sözleşme.”

“ğ)  Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması.”

“(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen personelden diplomalarının aslı veya ilgili Resmi Kurumca onaylanmış örnekleri bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi veya ortak ise ortak olduğuna dair belge istenir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen PTD’ ler, PTD’ lerin Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamına alındığı 1/9/2008 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulan projelere ilişkin PTD’ leri kapsamaktadır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.