8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE VE

DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2013-09)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/8/2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-09)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ğ) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“4) Yüklenici kullanılması durumunda, yüklenicinin uyguladığı yöntemlerin uygunluğunun denetlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde Bakanlığa sunulmasına ilişkin açıklamalar.

5) Kuruluşun faaliyet gösterdiği alana ilişkin açıklamalar ve faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını organizasyon şemasıyla birlikte açıklayıcı dokümanlar.

6) Kuruluş başvuru kapsamındaki yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bu faaliyetleri açıklayıcı dokümanlar. (Yüklenici, Şube veya temsilcilik kullanılması halinde ilgili sözleşmeler Bakanlığa ayrıca teslim edilir.) Kalite El Kitabı dağıtım listesiyle birlikte Bakanlığa teslim edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki denetimlerde Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerinin sonucunu doğrudan etkilemeyen unsurlar uygunsuzluk olarak nitelendirilmez. Bu hususlar denetimden sonra Onaylanmış Kuruluşa bildirilir ve Onaylanmış Kuruluş aldığı tedbirleri yedi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Personelin özgeçmişleri, sözleşmeleri ve sosyal güvenlik sigortası kayıtları ile gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannameleri.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.