8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA AVRUPA

TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNE

VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ ( TEBLİĞ NO: MHG/2014-12)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (ğ) bendine aşağıdaki (11) ve (12) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“11) Kuruluşun faaliyet gösterdiği alana ilişkin açıklamalar ve faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını organizasyon şemasıyla birlikte açıklayıcı dokümanlar.

12) Kuruluş başvuru kapsamındaki yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bu faaliyetleri açıklayıcı dokümanlar. (Yüklenici, Şube veya temsilcilik kullanılması halinde ilgili sözleşmeler Bakanlığa ayrıca teslim edilir).”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Başvuru kapsamında belirtilen malzeme alanlarına göre teknik değerlendirme faaliyetinde rol alan personelin sayısı ve eğitim durumunu belirterek personelin diploma ve sertifikaları, personel özgeçmişleri, sözleşmeleri ve sosyal güvenlik sigortası kayıtları, gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannameleri, personelin iş deneyimine ilişkin belgeler ve yabancı dil bilgisine ilişkin belgeler Bakanlığa teslim edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.