8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ

SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yeterlilik belgesi almak isteyen kurum ve/veya kuruluş, unvan, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri ile Bakanlığa elektronik ortamda başvurur. Bakanlık, başvuruda değerlendirilecek belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister.”

“g) Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.