8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA

VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-16/2010-01)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitici kuruluş olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşların aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) Bünyesinde Bakanlıktan eğitici yetki belgesi almış 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan en az 2 adet mühendis veya mimar bulunması,

b) Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bina sektöründe aldıkları yetki belgesine sahip olması,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.