8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE

KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN ASGARİ

ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar sistem üzerinden Bakanlığa yapacakları başvuruda aşağıdaki belgeleri sunar. Bakanlık, belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister.”

“e) Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.