8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkralarının (ç) bentleri, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2004

25686

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/1/2015

29240

2-

27/11/2015

29545

3-

23/2/2018

30341