8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru

MADDE 8 – (1) Kurumlardan burs almak isteyenler, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu yaparlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananlara ilişkin duyuru Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.

(2) Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler tespit edilerek bursiyerlikleri iptal edilir ve konuya ilişkin Yönetim Kuruluna bilgi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgililer, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu araştırma projelerini de ekleyerek yaparlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi, tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu, tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağını Bursiyer Evrak Yükleme Sistemine yükler. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın söz konusu belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilir. Ancak Kuruma karşı tez sorumluluğu devam eder.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2014

28913