8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“k) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren fiziki ortamda düzenlenen ıslak imzalı veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik ortamda düzenlenmiş belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner hekim veya veteriner hekimler bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.

ç) İkişer adet fotoğraf.

d) Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi.

e) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alınan oda kayıt belgesinin aslı veya il müdürlüğü yetkililerince onaylı sureti.

f) İkametgâh adresi beyanı.

g) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/ hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, il müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda onaylı ruhsat verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Poliklinik açacak veteriner hekimler, polikliniğin adı, faaliyet göstereceği adresini belirten, sorumlu yönetici bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kopyası.

b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya kopyası.

c) İkişer adet vesikalık fotoğraf.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) İkametgâh adresi beyanı.

e) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alacakları oda kayıt belgesi.

f) Polikliniğe ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.

g) Poliklinik bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle yapılmış ve bölge veteriner hekimler odası onaylı sözleşme.

ğ) Poliklinik, veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi.

h) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda beyanı.

ı) Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim olarak çalışacağına dair sözleşme.

i) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/ hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan polikliniğe, il müdürlüğünce ruhsat verilir.

(3) Poliklinikler aynı il sınırları içinde, poliklinik açma şartlarını yerine getirerek şube açabilirler.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”

“a) Muayenehane ve polikliniklerde, fiziki yada elektronik ortamda düzenlenen reçete kullanılır. Reçetede veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, varsa uzmanlık belgesi numarası, adres, tarih, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri bulunur.

b) Gelen hastaların kayıt edildiği, Ek-4’teki örneğe uygun hayvan muayene kayıt defteri tutulur. Veteriner hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın cinsi, kulak numarası/mikroçip numarası, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder. Veteriner hekim ve sorumlu veteriner hekim, Ek-4’te istenilen tüm bilgileri sağlaması koşulu ile bu defteri elektronik ortamda da tutabilir ancak defterin elektronik ortamda tutulması durumunda elektronik kayıtların doğruluğu ve güvenliğinden sorumludurlar. Herhangi bir sebeple bu kayıtların zarar görmesi veya kayıtlarda eksiklik bulunması halinde, kayıtlar tutulmamış olarak kabul edilir. İlgili kayıtlar yapılacak denetim esnasında, bir önceki denetim tarihinden o güne kadarki tüm kayıtları içerecek şekilde hazırlanarak denetimde görevli personele ibraz edilir. Denetimin sonunda kayıtlar, denetimde görevli personel ile sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak ilgililer tarafından birer nüshası muhafaza edilmek üzere teslim alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “mülki idari amire” ibareleri “il müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2011

28085

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2012

28254