8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu için çiftçi kayıt sisteminde; örtü altı sebze için en az bir dekar sera, açık alan sebze için en az beş dekar ve tarla bitkileri için en az on dekar arazinin kayıtlı olması gerekir.”

“(3) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu için başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı; dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tohum üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni ise diplomanın, tekniker ise bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve diplomanın örneği; başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya tekniker değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın örneği.

b) Peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde ise kendisine veya çalışanına ait ziraat mühendisi ya da peyzaj mimarı diplomasının örneği.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibinin tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoda kiracı veya mülk sahibi olunduğuna dair beyanı.

d) Teknik donanım listesi.

e) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tohum işleyici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:”

“c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fidan üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna dair beyanı.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fide üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Fide ürettiği bitki grubuna ait gerekli sera veya arazilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması ve donanımlara ait liste.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Süs bitkisi üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, peyzaj mimarının lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b)  Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Kendisi veya çalışanına ait; ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda dört yıllık fakülte eğitimi aldığını belirten diplomanın örneği.

b) Doku kültürü üretimi için laboratuvar, donanım, iklim ve alıştırma odası ve diğer tesislerde kiracı veya mülk sahibi olunduğuna dair beyan.

c) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna dair beyanı.

ç) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tohumluk bayi belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi gerçek veya tüzel kişilere, üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.”

“(5) Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 11 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2009

27229

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2012

28254

2-

7/12/2012

28490

3-

23/4/2015

29335