8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetki kapsamı ile kontrolör ve sertifikerlerin yetkilendirilmesine ilişkin e-Devlet başvurusu veya başvurunun e-Devletten yapılamaması durumunda başvuru dilekçesi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı ve (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“-Bakanlık tarafından daha önce kontrolör veya sertifiker olarak yetkilendirilmiş ise kuruluşun adı ve yetkilendirilme tarihi başvuruda belirtilir.”

“3) İlk kez sertifiker yetkisi verilecek olanlar için en az bir yıl kontrolörlük yaptığı kuruluşun adı ve yetkili olduğu tarih aralıkları başvuruda belirtilir.”

“1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çalıştırmak istediği kontrolör ve sertifiker için yukarıda belirtilen belgeleri e-Devlet başvurusunda veya başvurunun e-Devletten yapılamaması durumunda başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa sunar. Bakanlıkça değerlendirilerek kontrolörlük veya sertifikerlik yetkisi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“E-Devletten edinilen bilgiler

EK MADDE 1 – (1) E-Devlet sistemi üzerinden alınabilen her türlü bilgi, belge niteliği taşır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2010

27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/10/2011

28076

2-

14/8/2012

28384

3-

24/5/2013

28656

4-

15/2/2014

28914

5-

22/7/2015

29422

6-

10/1/2018

30297