8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile aynı fıkranın (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kontrol ve sertifikasyon yetkisi talep eden kuruluşlardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ek-3’e uygun e-Devlet başvurusu veya başvurunun e-Devletten yapılamaması durumunda başvuru dilekçesi.”

“e) Kuruluş ortakları, yöneticileri ve temsilcilerinin kimlik bilgileri, kuruluşun ortakları arasında tüzel kişilik olması durumunda ortak tüzel kişiliğe ait son altı ay içerisinde kayıtlı olduğu ticaret odasından alınmış oda sicil kayıt belgesi, anonim şirketler için kuruluş yöneticileri ve temsilcilerinin kimlik bilgileri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“E-Devletten edinilen bilgiler

EK MADDE 1 – (1) E-Devlet sistemi üzerinden alınabilen her türlü bilgi, belge niteliği taşır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inin “Ekler:” bölümünde yer alan “Onaylı kimlik belgesi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının “Ekler:” bölümünde yer alan “Onaylı kimlik belgesi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2010

27778

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/10/2011

28091

2-

28/5/2014

29013