8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” ibaresi “23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” şeklinde   değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 414 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ğ) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman  müdürlüğünü,

h) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüğünü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her bir satış noktası için Ek-24’te yer alan Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorundadır. Bunun için işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat ederler. Müracaatta;

1) Vergi dairesi adının, 

2) Gerçek kişiler için vergi numarası/T.C. kimlik numarasının,

3) Tüzel kişiler için vergi numarasının ve varsa MERSİS numarasının,

4) İş yerinin ve varsa deposunun açık adresinin,

 beyan edilmesi zorunludur.”

“(2) İl müdürlüğü tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,  müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Lisans belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder. Lisans Belgesi düzenlenebilmesi için;

a) Ek-6’da yer alan gübre lisans müracaat formunun Genel Müdürlüğe sunulması,

b) Kimyevi gübre üretim tesisinin bulunduğu il müdürlüğünden, Ek-5’te yer alan uygunluk raporunun alınmış olması,

c) Müracaat tarihi itibarıyla ilgili meslek odası kaydının bulunması,

ç) Vergi dairesi adı ve numarasının beyan edilmesi,

d) Fason üretimlerde; il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesinin Genel Müdürlüğe sunulması,

e) Firmayı temsile yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin düzenlenmiş olması, zorunludur.”

“(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Tescil belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder. Lisans Belgesi düzenlenebilmesi için;

a) Ek-7’de yer alan, firma tarafından onaylı gübre tescil müracaat formunun,

b) Gübre ithal ise ithal edildiği ülkeden temin edilen analiz raporunun/sertifikasının aslının, yerli üretim ise yapılacak analiz konusunda akredite olmuş veya bu Yönetmelik gereğince Bakanlık tarafından hazırlanan ilgili mevzuatta yer alan muayene ve deney kuruluşları veya referans kuruluşlarından birinden müracaat tarihi itibari ile son altı ay içerisinde düzenlenmiş analiz raporunun,

c) Teknik düzenlemeye uygun olarak düzenlenmiş ve piyasaya arz edeceği şekliyle ambalaj ve/veya etiket örneğinin,

ç) İthal edilen ürünlere ait Gümrük Beyannamesi ve beyannameyi destekleyen fatura bilgilerinin, Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.”

 “(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans ve tescil belgelerinin süresinin bitiminde yenilenmesi için, bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddeleri kapsamında Genel Müdürlüğe müracaat edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Gübre ithalatı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, nitrat azotu içeren ürünlere ve AB ülkeleri dışından gelen ürünlere Ek-11’de yer alan ithalat uygunluk belgesi düzenlenmesi amacıyla, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder.  İthalat uygunluk belgesinin düzenlenebilmesi için;

a) İthal edilecek madde ile ilgili analiz sertifikasının aslı veya firmaca onaylı suretinin,

b) İthal edilecek madde ile ilgili fatura/proforma faturanın aslı veya firmaca onaylı suretinin,

c) Menşei ülke adı, sanayi ya da tarımsal amaçlı olup olmadığı, ithal edilecek maddenin proformada belirtilmiş miktarına ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.”

“(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi veya şikâyet amaçlı müracaatlar Bakanlık Bilgi Edinme Merkezine veya Bakanlığın ilgili birimlerine; dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 10 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2014

28956

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/5/2015

29365

2-

9/8/2015

29440

3-

5/2/2016

29615

4-

1/4/2017

30025