8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 18/A” ibaresi, “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 inci ve 429 uncu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Başkanlık: Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğreticilik için şahsen yapılan başvurularda, e-Devlet üzerinden temin edilen Adli Sicil Kaydı ile Askerlik Durum Belgesi, başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir; e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda bu belgeler elektronik ortamda iletilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kursiyerlerden kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Örneği Ek-2’de yer alan Kursiyer Başvuru ve Beyan Formu, şahsen başvurularda doldurularak başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda sayısal olarak doldurulur ve iletilir.

b) Öğrenim belgesi veya müdürlükçe onaylı sureti şahsen başvurularda başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda sayısal olarak iletilir.

c) İki adet 4,5 x 6 cm ebadında, renkli vesikalık fotoğraf şahsen başvurularda başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda sayısal olarak iletilir.

ç) Adli Sicil Kaydı Belgesi şahsen başvurularda başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda sayısal olarak iletilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde; “Eğitim, Yayım ve Yayınlar” ibaresi “Eğitim ve Yayın” şeklinde, “Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığı Beyanı” ibaresi  “Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığına Dair Belge (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde, “Askerlik Durum Beyanı” ibaresi “Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde; “Eğitim, Yayım ve Yayınlar” ibaresi “Eğitim ve Yayın” şeklinde, “Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığı Beyanı” ibaresi  “Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığına Dair Belge (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde, “Askerlik Durum Beyanı” ibaresi “Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde, “Kursiyer Başvuru ve Beyan Formu” ibaresi “Kursiyer Başvuru Formu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.