8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA

ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) ve (b) bentleri, üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili müdürlüğe şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile başvuruda bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt altına alınır ve kayıt numarası verilir.

a) Bakanlığın üretim yeri ve konuları ile ilgili kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatör, ilgili müdürlüğe müracaat eder. Müracaatta ilgili müdürlükler 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince verilen üretici/yetiştirici/bayilik belgelerinden faaliyet alanları ile ilgili olanlarının kayıtlarını kontrol eder ve Ek-2’de yer alan başvuru formunu düzenler. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerler ile ilgili bilgi verir.

b) Müdürlükçe operatöre ait alanın ve ofis şartlarının denetlenmesi için operatöre randevu verilir.”

“a) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler, ilgili müdürlüğe müracaat ederler. Müdürlük, Bakanlığın üretim yeri ve konuları ile ilgili kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatörün Ek-2’deki başvuru formunu düzenler. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve bunların ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo gibi yerlerle ilgili bilgi verir.

b) Müdürlük, yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörlerin Ek-3’teki kayıt altına alınanların uymaya mecbur olduğu hususları içeren taahhütname imzalatarak Ek-4’teki örneğe uygun kayıt sertifikası verir.”

“ç) Kayıtlı yemeklik patates üreticileri, her üretim sezonunda üretime başlamadan önce üretim yerine ait bilgilerle ilgili müdürlüğe müracaat etmek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2011

27813