8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE

KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile aşağıda belirtilen kişilerce, Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak isteyen kişilerce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir. Bu bilgi ve belgelerden başvuruda bulunulan il müdürlüğünde daha önce mevcut olanlar ile il müdürlüğünce oluşturulan belgeler tekrar talep edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi almak isteyen bayilerce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir. Bu bilgi ve belgelerden başvuruda bulunulan il müdürlüğünde daha önce mevcut olanlar ile il müdürlüğünce oluşturulan belgeler bayiden tekrar talep edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müdürlükçe oluşturulan belgeler hariç bulundukları yerdeki Müdürlüğe dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir.”  

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müdürlükçe oluşturulan belgeler hariç bulundukları yerdeki Müdürlüğe dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üretici kayıt defteri, her sayfası dört suretten oluşacak şekilde elli sayfalık koçanlar halinde ve her bir sayfasına ayrı seri numarası verilerek bastırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere, il müdürlüğü bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlükleri veya ilçe müdürlükleri tarafından eğitim konuları dikkate alınarak her yılın ocak, nisan, temmuz veya ekim aylarında eğitim düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekleri, Ek-1, Ek-2, Ek-4, Ek-5 ve Ek-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2014

29194

 

Ekleri için tıklayınız.