8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yeterlilik Belgesi, müellifin başvurusu üzerine yapılan değerlendirme sonucuna göre hazırlanır. Belge verilmeyecek ise veya yenilenme istendiğinde yenilenmesine gerek görülmüyor ise, durum müellife yazılı olarak tebliğ edilir.

Müellif, niteliklerinde olan değişmeler sebebiyle grup ilerlemesi talebiyle Bakanlığa başvurabilir. Müellifin bu başvurusu değerlendirilir. Şartlarını taşıyor ise, yeterlilik belgesinin yenilenmesine gidilir; yenileme şartlarının bulunmadığının anlaşılması hâlinde, durum yazılı olarak müellife tebliğ olunur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2006

26046

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2019

30663