8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’nin (b) ve (j) maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Özel laboratuvar şirketinin faaliyet alanın çevresel ölçüm, analiz ve raporlama vb. olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi Bakanlıkça incelenir.”

“j) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.