8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK

FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Başvurularda ilgililerden aşağıdaki belgelere sahip olma şartları aranır:

a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda:

1) Eğitim durumunu gösteren lisans ve/veya lisansüstü diploma/mezun olduğunu gösterir belge.

2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.

b) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi başvurusunda:

1) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.

c) Çevre danışmanlık yeterlik belgesi başvurusunda:

1) Firmanın, çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.

(2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu, ilgili tarafından elektronik ortamdan alınır ve sisteme yüklenilir.

(3) Belge başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.