6 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30823

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (II-14.2.b)

MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’in 21 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2013

28867

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2016

29636