5 Temmuz 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30822

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DEVLETLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2013 tarihli ve 28521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 13 üncü maddelerinde yer alan “Uludağ” ibareleri “Bursa Uludağ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Gerekli durumlarda Müdür, müdür yardımcılarından birine vekâlet verebilir; fakat vekâlet süresi aralıksız iki ayı aşamaz. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresiyle sınırlıdır. Müdürün görevinin sona ermesiyle yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2013

28521