5 Temmuz 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30822

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin yüksek lisans tez savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen yüksek lisans tez çıktı koşullarını sağlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara uygunluğu yönünden inceledikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak beş nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci hazırlamış olduğu tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik görsel sanat yöntemlerinden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu ile birlikte ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen doktora tez çıktı koşullarını sağlaması gerekmektedir. Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl ile en az dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve bu dört yarıyıla ait tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirilen tez izleme raporlarını da enstitüye sunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2017

29981