4 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yönetmeliği

––  Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

––  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

––  Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/18)

––  2018 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2019/33)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri