4 Temmuz 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30821

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 12449 BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI-GENEL AMAÇLI DİKİŞSİZ

YUVARLAK BORULAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/18)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, dış çapları 3 mm’den 450 mm’ye (450 mm dâhil) ve et kalınlıkları 0,3 mm’den 20 mm’ye kadar (20 mm dâhil) olan, genel amaçlara uygun dikişsiz, yuvarlak çekilmiş, bakır ve bakır alaşımı borular için özellik gereklilikleri, boyut ve şekil toleranslarını kapsar.

(2) Numune alma prosedürleri ve bu standardın gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması için başvurulan yöntemler de ayrıca belirtilmiştir.

(3) Not: Dış çapı 80 mm’den küçük ve/veya et kalınlığı 2 mm’den büyük özel alaşımlı borular genellikle EN 12168’de belirtilen kolay işlenme amaçlı alaşımlardır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS EN 12449 “Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/12/2016 tarihli toplantısında adapte Türk standardı olarak kabul edilen ve yayımına karar verilen TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 12449 (Mayıs 2016) “Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin ile İlgili Tebliğ (TS EN 12449) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.