3 Temmuz 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30820

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Rektörün onayı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde kayıt yenileyen öğrenciler, devam ettikleri sınıftaki öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretini öderler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü en az 30 AKTS en fazla 40 AKTS kredisidir.”

“b) Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencinin yarıyıl ders yükü, ders programında çakışma olmaması koşuluyla ve akademik danışmanının onayıyla 40 AKTS’yi aşmamak koşuluyla en fazla 10 AKTS kredisi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin on ikinci fıkrasının son cümlesi ile aynı maddenin on üçüncü fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Not ortalaması 2,00’ın üstünde olup başarısız dersi olmayan öğrenciler de koşullu geçtikleri derslerden bütünleme sınavına girebilir. Son alınan not geçerli olur.”

“b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlara girmesini engellemeyecek şekilde dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.”

“d) Bir aydan uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye, yarıyıllık izin hakkı kullandırılabilir.”

“e) Sağlık raporları devamsızlıklarda geçerli değildir. Öğrenci raporlu olduğu sürelerde devamsız sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sınamalı durumda olan öğrenciler hariç olmak üzere DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen ilgili dönemlerde üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde yenisi hazırlanır. Yeni düzenlenen nüshanın üzerine, kaçıncı düzenlenen nüsha olduğunu belirten ibare konulur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2016

29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/10/2017

30211

2-

7/2/2018

30325

3-

1/10/2018

30552