1 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30818

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2004 tarihli ve 25647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM); örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili standartlara uygun olarak her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – BAUSEM, 1 inci maddede belirtilen amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası alanlarda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Genel katılıma açık eğitimler (Sertifika programları ve atölyeler).

b) Firmalara özel programlar.

c) Meslek edindirme kursları.

ç) Uzaktan eğitim (Çevrim içi ve çevrim dışı) programları.

d) Konferans, seminer, zirve ve benzeri akademik etkinlikler.

e) Eğitim danışmanlık hizmetleri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “BÜSEM’in” ibaresi “BAUSEM’in” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/11/2004

25647

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/7/2013

28701

2-

9/7/2016

29765