28 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30815

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2013 tarihli ve 28646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi, her yıl Eğitim Komisyonu tarafından planlanır ve yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mezuniyet durumunda olan öğrenciler yaz öğretiminden Dekanlık onayı ile bir ders daha alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mezuniyet durumunda ders sayısı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yaz öğretimi için mezuniyet durumunda olan öğrenciler Dekanlık onayı ile iki ders daha alabilirler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2013

28646

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/10/2014

29149 (Mükerrer)

2-

24/11/2015

29542

3-

20/4/2017

30044

4-

14/4/2018

30391

5-

6/5/2019

30766