28 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30815

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2007 tarihli ve 26660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.