27 Haziran 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30814

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE

DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “alana” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayırt edici ibare ile birlikte” ibaresi eklenmiş, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında ayırt edici ibare; markanın altında, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, yeknesak puntoda, Helvetica yazı tipinde, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın, markadan 2 punto küçük olacak şekilde yazılır.

(7) Nargilelik tütün mamulünün iç ambalajı ile puro ve sigarillonun varsa iç ambalajında marka ve/veya ayırt edici ibare, Helvetica yazı tipinde, 14 punto ve siyah renkte, sadece bir yerde yazılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç yüzey rengi” ibaresinden sonra gelmek üzere “kraft kahvesi,” ibaresi ve on ikinci fıkrasında yer alan “rengi” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümüş renginde veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Silindir paketlerde ilgili yüzey alanı Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%38’ini” ibaresi “%40’ını”, “%12’sini” ibaresi “%10’unu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “%12’den” ibaresi “%10’dan”, “%10’unu” ibaresi “%8’ini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “sert” ibaresi eklenmiş, onuncu fıkrasında yer alan “Helvetica yazı tipinde” ibaresi ile on birinci fıkrasında yer alan “Helvetica yazı tipinde” ve “yazı tipi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ibareler bulundukları yüzeye, uygulanacağı alanla sınırlı olmak üzere siyah zemin üzerine beyaz renkte, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen ibareler ise bulundukları yüzeye Helvetica yazı tipinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “5/7/2019” ibaresi “5/12/2019” olarak, “6/7/2019” ibaresi ise “6/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “5/7/2019” ibareleri “5/12/2019” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı hükmüne en geç 31/12/2020 tarihine kadar uyum sağlanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2019

30701