24 Haziran 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30811

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/32)

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“bb) Yapı kayıt belgesi: İlgili mevzuatı gereğince aranan koşullar saklı kalmak koşulu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında alınan belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yapı kullanma izin belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yapı kayıt belgesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Makine ekipman alımlarında, deney raporu, TSE ve/veya CE Belgesi veren kuruluşların istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini yazılı olarak bildirmeleri durumunda, hibeye esas bütçe kapsamında alınan makine ve ekipmanlar özel imalat makinaları kapsamında sayılarak deney raporu, TSE ve/veya CE belgeleri aranmaz.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2017

30179

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/11/2017

30237

2-

29/3/2019

30729