24 Haziran 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30811

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2001 tarihli ve 24572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Koordinatör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Koordinatörünü,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mütevelli Heyeti, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sorumluluklarının etkin ve verimli şekilde yerine getirilebilmesi, Mütevelli Heyeti kararlarının icrasının izlenmesi, Üniversitenin stratejik planı doğrultusunda Mütevelli Heyeti ile akademik ve idari birimler arasında koordinasyonun sağlanması için tam veya yarı zamanlı hizmet almak üzere bir öğretim üyesini danışman olarak atayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.