22 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30809

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN

TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ(II-13.1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-13.1.c)

MADDE 1 – 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(II-13.1)’in 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

“Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabı

MADDE 12/A – (1) Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabı, yurtdışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi olan yabancı merkezi saklama kuruluşları tarafından, münhasıran yurtdışında yerleşik hak sahiplerine ait sermaye piyasası araçlarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulur ve bu hesapta toplu olarak izlenecek sermaye piyasası araçları ile bu hesapların hangi hak sahipleri için açılabileceğine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının kendilerine ait sermaye piyasası araçları var ise, bunlar müşteri varlıklarından ayrı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşlarının portföyleri için tanımladıkları hesaplar içerisinde izlenir. Bu hesaplar dışında Tebliğ’de düzenlenmiş diğer alt hesap türleri ise talep edilmesi ve operasyonel açıdan uygun olması halinde MKK iş ve işlem kurallarında düzenlenmek suretiyle açılabilir. Yabancı merkezi saklama kuruluşu, talep edilmesi halinde, bu hesaplara ilişkin hak sahipliği bilgilerini Kurul’a, MKK’ya ve kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kişilere ve/veya kurumlara iletir.

(2) Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdindeki işlemler ile diğer yasal yükümlülükleri Türkiye’de yürütmek üzere genel saklama yetkisi bulunan bir banka ile hizmet sözleşmesi imzalaması zorunludur. Bu durumda, yabancı merkezi saklama kuruluşu ve hizmet aldığı MKK üyesi banka yapılacak işlemlerden MKK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(3) Yabancı merkezi saklama kuruluşunun, bu hesaplarda tutulan ve hak sahiplerinin mülkiyetinde olan sermaye piyasası araçları üzerinde, hak sahipleri ad ve hesabına tasarruf etme ve tüm hakları doğrudan kullanma konusunda tam yetkili temsilci olduğu kabul edilir. Bu hesaplarda tutulan varlıklarla ilgili, hak ve borçlar hak sahiplerine ait olacak şekilde, mali ve yönetimsel haklar dâhil, her türlü hakkın kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde muhatap yabancı merkezi saklama kuruluşudur. Bu yetkilendirme için ilgili ülke nezdinde gerekli hukuki işlemleri tamamlamak yabancı merkezi saklama kuruşunun görevi olup, MKK sistemindeki işlemlerin hak sahiplerinin talimatlarına ve ilgili yabancı hukuka uygun yapılmasını sağlama sorumluluğu yabancı merkezi saklama kuruşuna aittir. Söz konusu sermaye piyasası araçları, hak sahiplerinin yazılı açık izni olmaksızın, tevdi amacı dışında, yabancı merkezi saklama kuruluşu veya üçüncü kişilere menfaat sağlayacak şekilde kullanılamazlar.

(4) Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının müşterileri veya hak sahipleri ile ilgili adli veya idari makamlarca verilen haciz, tedbir, malvarlığının yeniden yapılandırılması, iflas, el koyma, malvarlığının dondurulması veya benzeri mahiyette kararlar Kanunun 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere kararı veren mercii tarafından yabancı merkezi saklama kuruluşlarına bildirilir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının kendileri ile ilgili aynı nitelikteki kararlar ise yabancı merkezi saklama kuruluşunun portföyleri için tanımladıkları hesaplardaki varlıkları konu almak üzere yabancı merkezi saklama kuruluşlarına bildirilir.

(5) Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının hesapları Kanunun 46 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında değerlendirilir.

(6) Yabancı merkezi saklama kuruluşları için bu madde kapsamında hesap açılması söz konusu kurumların Kanun uyarınca yetkilendirme ve lisanslama gerektirebilecek sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğu anlamına gelmez. Ancak bu kurumlar MKK tarafından belirlenecek üyelik hak ve yükümlülüklerine sahip olurlar.

(7) Genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları, sundukları saklama hizmetini bu maddede yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara tabi olarak verebilirler. Yatırım kuruluşu hizmet vereceği müşterisiyle bu maddedeki esaslara uygun bir hizmet sözleşmesi imzalar. Söz konusu hizmet sözleşmesinde, talep edilmesi halinde, müşterinin bu hesaplara ilişkin hak sahipliği bilgilerini Kurul’a, MKK’ya ve kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kişilere ve/veya kurumlara ileteceğine ilişkin hükmün yer alması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2014

29081

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/6/2017

30110

2-

29/11/2017

30255