21 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30808

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,

b) FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını,

c) Merkez: Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Modül: Merkezin yürüttüğü fonksiyonları,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –  (1) Merkezin amacı; akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek ve bu yolla Üniversitenin bilgi birikimini kullanarak; araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasını sağlamak, girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve FSMH konusunda eğitim vermek, girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak, nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak, patent temini, FSMH ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve Üniversiteyi buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bünyesinde Modül 1, Modül 2, Modül 3, Modül 4 ve Modül 5 olmak üzere 5 modül bulunmaktadır. Merkezin gerçekleştireceği faaliyetler modüllere göre ayrılacaktır. Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Modül 1 kapsamında farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerini yaygınlaştırıp Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesi, FSMH konusundaki bilgi ve bilincin artırılması ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimi paylaşarak çoğaltmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

b) Modül 2 kapsamında Üniversitenin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerine ilişkin faaliyetler yürütmek.

c) Modül 3 kapsamında Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılması amacıyla çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak, firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması ve projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Modül 4 kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Modül 5 kapsamında potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlık, çekirdek sermaye ve diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, proje süreçleri ile ilgili en az beş yıl deneyimi olan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

c) Yönetimin periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkeze bağlı modüllerin ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve ekosistemde yer alan özel ve kamu kuruluşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve bunları görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Rektör veya görevlendireceği araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı ve Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi olmakla birlikte; Yönetim Kurulu en az altı, en fazla on bir öğretim üyesinden oluşur. Doğal üyelerin dışında kalan üyeler, Üniversite Senatosu tarafından Merkez faaliyetleri ile ilgili deneyimi olan öğretim üyelerinden olmak üzere üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Doğal üyeler dışındaki üyeler iki dönemden fazla üyelik yapamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevlendirilen üye kalan süreyi tamamlar. Yönetim Kurulu başkanı, Rektör veya görevlendireceği araştırmadan sorumlu rektör yardımcısıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda başkanın kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve ekosistemde yer alan özel ve kamu kuruluşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

e) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.