21 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30808

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ

KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ

PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli personelde aranacak şartlar, bunların işe alınmaları, değerlendirme usul ve esasları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 280 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ç) Genel Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

e) Kurum: Genel Müdürlüğü ve Müdürlükleri,

f) Kurum Amiri: Genel Müdürlükte Genel Müdürü, Müdürlüklerde Müdürü,

g) Mali Yıl: Takvim yılını,

ğ) Misafir Sanatçı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında; tam zamanlı, kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef (sanat yönetmeni), solist, ses sanatçısı, saz sanatçısı, sahne sanatçısı ve diğer unvanlı sanatçılar ile notist, lüthie, akordör, tonmaister ve diğer sanat ve sahne uygulatıcılarını,

h) Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluk Müdürlerini,

ı) Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluk Müdürlüklerini,

i) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde tam zamanlı, kısmi zamanlı veya proje kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen misafir sanatçı ve yardımcı elemanları,

j) Yardımcı Eleman: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında, sanatsal faaliyetlerin koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki teknik işlerde tam zamanlı, kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen, misafir sanatçılar dışındaki personeli,

k) Yetkili Kurul: Orkestralarda Yönetim Kurulunu, Koro ve Topluluklarda Sanat Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Alımı

Personelde aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef ve solistler haricinde, bu Yönetmelik kapsamında istihdam edileceklerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde yer alan şartları taşımaları gerekir.

(2) Misafir sanatçı olarak çalıştırılacaklarda bu maddenin birinci fıkrasına ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılacak misafir sanatçılardan ses ve saz sanatçılarının en az konservatuar veya bir üniversitenin ilgili lisans bölümünden, dansçıların en az güzel sanatlar lisesi ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokuldan; semazen, mehteran ve diğer sanatçıların ise en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları gerekir.

b) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılardan ses ve saz sanatçılarının en az güzel sanatlar lisesi veya konservatuarın lise bölümünden mezun olmaları; dansçı, semazen, mehteran ve diğer sanatçıların ise en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları gerekir.

c) Yurt dışında eğitim görmüş olan misafir sanatçıların, yukarıda sayılan okullara denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş okullardan mezun olmaları gerekir.

(3) Yardımcı eleman ile mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan misafir sanatçılarda bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına ek olarak aranacak nitelikler Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılarda bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına ek olarak aranacak nitelikler Müdürlükçe belirlenir.

(5) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef ve solistlerin ulusal veya ilgili ülke mevzuatı kapsamında ilgisine göre şef ya da solist unvanını ihraz etmiş olmaları şarttır.

Personel seçimi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel değerlendirmeye tabi tutularak istihdam edilir.

(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılar için uygulamalı bir değerlendirme yapılmaz.

(3) Yardımcı eleman pozisyonlarına merkezi sınav sonuçlarına göre uygulanacak değerlendirme sonucuna göre alım yapılır.

Duyuru ve başvuruların yapılması

MADDE 7 – (1) Yardımcı eleman ile mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan misafir sanatçı adaylarında aranacak nitelikler, pozisyon unvanları ve sayısı, istihdam yerleri; başvuru süresi, yeri ve şekli; değerlendirme usulü, tarihi ve yeri, gerekmesi halinde istenecek belgeler ile gerekli görülecek diğer hususlar değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Bakanlığın ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden ilan edilir.

(2) Müdürlüklerde kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçı olarak çalışma talebinde bulunanlar, Müdürlükçe istenen belgelerin asılları veya Kurum tarafından onaylı örneklerini ekleyerek, yıl içinde Müdürlüğün belirleyeceği zamanlarda ilgili Müdürlüğe başvururlar.

(3) Yardımcı eleman ve mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı olarak çalışma talebinde bulunanlar, ilanda istenen belgelerin asılları veya Kurum tarafından onaylı örneklerini ekleyerek Genel Müdürlüğe veya ilgili Müdürlüğe başvururlar. Müdürlüğe yapılan başvurular ivedi olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Belgelerini teslim etmeyenlerin ve eksik ya da geç teslim edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(6) Yardımcı eleman pozisyonları için değerlendirmeye çağrılacak aday sayısı her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilanda belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da değerlendirmeye çağrılır.

Değerlendirme yetkisi

MADDE 8 – (1) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılar yetkili kurul tarafından belirlenir ve Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

(2) Mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı olarak çalıştırılmak isteyenlerden;

a) Orkestralarda çalıştırılacak olanların başvuruları, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek iki üye, Bakanlık dışından bir orkestra şefi, Genel Müdürlüğe bağlı orkestralarda görevli bir orkestra şefi ve alım yapılacak branşta görev yapan bir sanatçı olmak üzere beş kişiden oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından,

b) Koro ve topluluklarda çalıştırılacak olanların başvuruları, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek iki üye, Bakanlık dışından bir koro/topluluk şefi, Genel Müdürlüğe bağlı koro/topluluklarda görevli bir koro/topluluk şefi ve alım yapılacak branşta görev yapan bir sanatçı olmak üzere beş kişiden oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından,

uygulamalı bir değerlendirme yapılarak karara bağlanır.

(3) Yardımcı eleman olarak çalıştırılmak isteyenlerden;

a) Genel Müdürlükte çalıştırılacak olanların başvuruları, bir Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek iki üye olmak üzere üç kişiden oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından,

b) Müdürlükte çalıştırılacak olanların başvuruları, bir Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir üye ve yardımcı elemanın çalıştırılacağı kurumun Müdürü olmak üzere üç kişiden oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile,

karara bağlanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen değerlendirme kurulları Genel Müdürlüğün onayı ile oluşturulur ve üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır.

(5) Yetkili kurul ve değerlendirme kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ve daha önce öğrencisi olmuş veya halen öğrencisi olan adayların değerlendirmelerinde görev alamazlar.

Değerlendirme usulü

MADDE 9 – (1) Yardımcı eleman ve mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı olarak çalışmak isteyen adayların değerlendirmesi puanlama şeklinde ve 100 üzerinden yapılır. Adayın değerlendirmede başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması şarttır. Nihaî başarı puanları, değerlendirme kurulu üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. 70 tam puan altındaki küsurlu puanlar değerlendirme kurulunca 70 tam puana tamamlanamaz. 70 puanı geçenlerin sayısı ilanda belirtilen branş ihtiyacından fazla olduğu takdirde en yüksek puan alanlar ilanda belirtilen branş ihtiyacına göre sıra ile göreve alınır. Kazananlar arasında eşit başarı gösterenlerden daha genç yaşta olanlar tercih edilir. 70 puanı geçenlerin sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla ise diğerleri yedek olur ve yedeklerin aldıkları notlara göre yedek sırası belirlenir. Asil adayların herhangi bir sebeple göreve başlamamaları veya başlamalarına engel bir durumun ortaya çıkması hâlinde yedek sıralamasına göre adaylar göreve başlatılır.

(2) Değerlendirme kurulu üyelerinin vereceği puanlardan en yüksek ve en düşük puan arasında 30 puandan fazla fark olduğunda, bu iki puan geçersiz sayılarak hesaplama yapılır.

(3) Değerlendirmede başarılı olan asil ve yedek adayların isimlerini içeren listeler, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer almak daha sonraki değerlendirme ve alımlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(4) Değerlendirmede 70 ve üzerinde puan almış olmak, daha sonra yapılacak alımlarda adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapılır. İtirazlar en geç otuz işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(6) Yardımcı eleman ve mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı olarak çalıştırılacakların branşlarına göre değerlendirmede göz önüne alınacak hususlar ve uygulamalı değerlendirmenin esasları ile kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçıların belirlenme esas ve usulleri Bakan Yardımcısı onayına dayanarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 10 – (1) Değerlendirme sonucu çalıştırılması uygun görülenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yurt dışında eğitim görmüş olanlar için denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya kurum tarafından onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Genel Müdürlük tarafından istenen belge,

c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği,

ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, yabancı uyruklu personel için sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

d) Sağlık açısından görevi devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Türk vatandaşı olan personel için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

(2) Adaylar, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(3) İstenilen belgeler, Genel Müdürlük tarafından incelenir. İnceleme sonucunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(4) Bakanın Onayı ile değerlendirmede başarılı olan ve nihai listede asil olarak yer alan adaylar ile adayın görev yapacağı kurumun amiri arasında sözleşme imzalanır.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Değerlendirmede başarılı olanlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

(8) Şef ve solistler dışında, kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılardan da (f) ve (g) bentleri hariç birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler istenir ve bunlar hakkında da; altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Bunlar, Müdürlüğün belirleyeceği zamanlarda Müdürlüğe müracaatta bulunurlar ve belgeleri ivedi olarak incelenerek göreve başlama işlemleri sonuçlandırılır. İşlemleri tamamlananlar ile Müdür arasında sözleşme imzalanır. Noksan belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

Sözleşme şekli ve içeriği

MADDE 11 – (1) Sözleşmede; sözleşmenin süresi, ücret, çalışma, izinler ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. Tip sözleşme örnekleri her yıl Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak Müdürlüklere gönderilir. Misafir sanatçı unvanları ve yardımcı eleman için ayrıca sözleşme süresinin tam veya kısmi zamanlı olmasına göre ayrı tip sözleşme örnekleri hazırlanabilir.

(2) Sözleşmeler üç nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

Göreve başlama süresi

MADDE 12 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.

(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve başlamak ile mükelleftir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların sözleşmeleri Bakan Onayı ile feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Sadakat

MADDE 13 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

MADDE 14 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 15 – (1) Personel, Kurumun yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, genelge ve diğer mevzuat hükümleri ile Kurumca belirlenen çalışma esaslarına uymakla, yöneticiler tarafından verilen pozisyonunun gerektirdiği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 16 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 17 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde Kurumu temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Sözleşmesi sona eren personel, kendisine verilen personel kimliği ile birlikte zimmetinde bulunan her türlü demirbaş ve malzemeyi Kuruma eksiksiz olarak iade eder.

Kurum dışına bilgi ve demeç verme

MADDE 19 – (1) Kurumun yetkili kılacakları dışında hiçbir personel, Kurumu ilgilendiren konular hakkında basına ve diğer her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

(2) Personel, kurumun iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.

(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran paylaşım ve açıklamalarda bulunamaz.

(4) Personel, hiçbir şekilde kurumunun, yöneticilerinin veya kendisinin mesleki itibarını zedeleyecek sözlü, yazılı ve fiili eylemlerde bulunamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı

MADDE 20 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin; tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı

MADDE 21 – (1) Personelin, kurumun hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurması, görevinden ayrılmış olsa dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme

MADDE 22 – (1) Tam zamanlı personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışındadır:

a) Kurum amirinden izin alınmak kaydıyla, kurumun sanat anlayışı ve ilkeleriyle çelişmeyen nitelikteki resmi ve özel konser, radyo-televizyon programı, topluluk, koro ve orkestra çalışmaları ile diğer çalışmalara katılmak,

b) Faaliyet konusu kurumun görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olmak,

c) Kurum amirinden izin alınmak kaydıyla, bilirkişi ve hakemlik gibi görevleri yapmak,

ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıkları ve bunların iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurum amirinden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.

(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personel için bu yasağın kapsamı sözleşmelerinde belirtilir.

Toplu eylemde bulunma yasağı

MADDE 23 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik hakkı

MADDE 24 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 25 – (1) Tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan personel, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yeri, Çalışma Saatleri ve İzinler

Görev yeri

MADDE 26 – (1) Misafir sanatçılar ve Genel Müdürlüğe bağlı Resim ve Heykel Müzelerinde görevlendirilecek olanlar dışındaki yardımcı elemanlar, proje kapsamındaki geçici görevler haricinde sözleşme yaptıkları Müdürlük veya Genel Müdürlük dışında çalıştırılamazlar.

Çalışma saatleri

MADDE 27 – (1) Tam zamanlı yardımcı elemanın haftalık çalışma süresi kırkbeş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Tam zamanlı misafir sanatçı, Müdürlüklerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında görev yapan personel için uygulanan mesai saatleri ve çalışma programına uymakla yükümlüdür.

(3) Kısmi zamanlı personel, haftada en fazla otuz saat çalıştırılabilir.

(4) Proje kapsamında istihdam edilen personelin çalışma süresi, tam veya kısmi zamanlı çalışma durumu dikkate alınarak yukarıdaki fıkralara göre saptanır.

(5) Personel, çalışma programlarına göre kendisine verilen görevleri zamanında ve tam olarak yerine getirir. Bunların devamı ve giriş çıkış saatleri günlük cetvellerle tespit edilir. Günlük devam cetvellerini kurum amiri inceleyerek imzalar.

(6) Hastalık veya başka bir özür nedeniyle görevine gelemeyen personel, acil durumlar hariç durumunu çalışmadan en az bir saat önce Kurumuna bildirir.

Fazla çalışma

MADDE 28 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saat için bir gün hesabıyla izin verilir.

İzinler

MADDE 29 – (1) Mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılan misafir sanatçı ve yardımcı elemanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.

(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçı ve yardımcı elemana, çalıştığı her ay için iki gün izin verilir ve çalışılan her ay için kazanılan izinler sözleşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullandırılabilir. Bu personelin mazeret izinlerine dair hususlarda birinci fıkra uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Süresi, Mali ve Sosyal Haklar

Sözleşmenin süresi ve yenilenmesi

MADDE 30 – (1) Personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personelin sözleşme süresi ihtiyaca göre belirlenir.

(3) Tam zamanlı personelin sözleşme süresinin bitiminde sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek Bakan Onayına sunulur.

(4) Tam zamanlı personelin sözleşmesinin yenilenmesi için yeniden bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddesine göre değerlendirme yapılması zorunlu değildir. Ancak Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, personelin statüsüne göre, 8 inci maddede belirtilen değerlendirme kuruluna değerlendirme yaptırabilir.

(5) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personelin sözleşmesi, sözleşme süresi bitiminde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak gerekli görülmesi ve personelin de talep etmesi halinde bunların sözleşmeleri Genel Müdürlüğün onayı ile yenilenebilir.

Sözleşme ücreti

MADDE 31 – (1) Personele, sözleşme ücretinin dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(2) Bir aydan kısa süreli sözleşmeyle görev yapanların ücretleri sözleşme bitiminde, diğerlerinin ücretleri görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir. Sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(3) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı ödenir. Tam zamanlı personelin görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30 u, devam etmediği her saati için aylık sözleşme ücretinin 1/270 i kadar eksik ödeme yapılır. Kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak çalışan personelin görevine devam etmediği her saat için saatlik sözleşme ücreti kadar eksik ödeme yapılır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 32 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol giderinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sanatçılara ödenen gündelik tutarlar esas alınır.

Kıyafet yardımı

MADDE 33 – (1) Mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılan misafir sanatçılara, hizmetin gereği olarak sahnede giyilmesi gereken kıyafet bütçe imkanları dahilinde kurumlarınca verilebilir. Bu yardım yalnız ayni olarak yapılabilir.

(2) Bir yıl için veya daha fazla süreyle kıyafet yardımı yapılmış olması sonraki yıllar için de kıyafet yardımı yapılacağı anlamına gelmez ve kazanılmış hak teşkil etmez.

(3) Verilecek kıyafetin standartları, ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakan Onayına dayanarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sona erme halleri

MADDE 34 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmenin feshi.

b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması.

c) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi.

ç) Ölüm.

d) Sözleşmenin yenilenmemesi.

Personel tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 35 – (1) Personel, kendi isteği ile en az bir ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Kurum tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 36 – (1) Tam zamanlı personelin;

a) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma şartlarından herhangi birini görevi sırasında kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) (d) bendi saklı kalmak kaydıyla, sözleşme süresi zarfında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, aynı maddenin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendi haricindeki alt bentlerinde belirtilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin tespit edilmesi,

d) Disiplinsiz hal ve hareketleri nedeniyle kurumun çalışma düzenini önemli ölçüde bozması ya da kendisinin veya kurumun itibarını önemli ölçüde zedelemesi,

e) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

f) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,

g) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinde sözleşmesi, Müdürlükte görev yapan personel için Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe; Genel Müdürlükte görev yapan personel için doğrudan Genel Müdürlükçe tek taraflı olarak feshedilir.

(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personelin sözleşmesi, birinci fıkranın (c) bendi hariç yukarıda belirtilen hallerde veya mazeretsiz toplam iki gün görevine gelmemesi halinde aynı usulle feshedilebilir.

(3) Birinci fıkranın (b), (e), (f) ve (g) bendinde belirtilenler dışındaki sebeplerle sözleşmesi feshedilenlere herhangi bir tazminat ödenmez.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 37 – (1) Tam zamanlı personel, Genel Müdürlüğün onayı ile statüsüne göre bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen değerlendirme kurulu tarafından sözleşme dönemi içerisinde sanatsal veya mesleki yeterlilik değerlendirmesine tabi tutulabilir. Bu değerlendirmede sanatsal veya mesleki yetenekleri ya da çalışmaları yetersiz görülenlerin sözleşmesi yenilenmez.

(2) Hizmetine ihtiyaç duyulmayan veya birinci fıkra uyarınca sözleşmesinin yenilenmemesine karar verilen tam zamanlı personele bu durum sözleşmesinin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı olarak bildirilir.

(3) Personel, sözleşmesinin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı bildirimde bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, kendisi ile sözleşme yapılan yerli ve yabancı personelin sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte veya bağlı Müdürlüklerde herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışması açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 38 – (1) Sözleşmesi yenilenmeyenler ve bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi veya 36 ncı maddesinin (b), (e), (f) ve (g) bendinde belirtilen sebeplerle sözleşmesi feshedilenlerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınma prosedürü uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki sebeplerle sözleşmesi feshedilenler yeniden hizmete alınmazlar.

İş sonu tazminatı

MADDE 39 – (1) Tam zamanlı personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.

(3) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilenlere iş sonu tazminatı ödenmez ve bunlar için işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pozisyonlar

MADDE 40 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 41 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde kurumuna bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ edilmiş sayılır.

Bildirim

MADDE 42 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut misafir sanatçılar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019 mali yılı başından bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Müdürlüklerde görev yapmış olan misafir sanatçı statüsündeki personel ile 5 inci madde uyarınca belirlenen nitelikler ve eğitim şartı aranmaksızın ve herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre 2019 mali yılı sonuna kadar sözleşme yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.