21 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30808

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/2/2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya sunumu yapılan madeni yağların; yanılmaya yol açmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile kullanıcıya ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine ve piyasaya sunumuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin, ilgili mevzuata uygun olarak piyasaya sunumunun sağlanabilmesi, çevreye zarar verilmemesi, amaç dışı kullanımının engellenmesine ilişkin hususlarda gerekli yükümlülüklerin sağlanmasına ilişkin esasları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8), (18), (21) ve (22) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim, Ambalajlama ve Teknik Düzenlemeden Doğan Yükümlülükler”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya teknik düzenlemelere uygun madeni yağ arz etmek zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Piyasaya arz edilen madeni yağların, piyasa gözetim ve denetimi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Tebliğ hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2011

27844

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2011

27856

2-

23/12/2011

28151

3-

28/1/2014

28896