20 Haziran 2019 Tarihli ve 30807 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği

––  Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2019/29)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/06/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/136, K: 2019/21 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2018/142, K: 2019/38 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2016/172 Başvuru Numaralı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/1, K: 2018/1)

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

––  Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri