17 Haziran 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30804

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MALZEME-METALURJİ TEKNOLOJİLERİ

İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MMT-İUAM) Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini (MMT-İUAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere diğer mühendislik bölümlerinde ve Üniversite bünyesinde bulunan uygulama ve ar-ge merkezlerinin halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünü, ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, sistem ve yöntemlerin geliştirilmesi ve ilgili testlerin yapılması amacıyla bir araya getirerek ulusal kalkınma hedeflerine erişilmesine katkıda bulunacak şekilde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürmek.

b) Merkezin bünyesinde kurulacak olan yüzey karakterizasyonu, metalografi, mekanik, tahribatsız muayene, yenilikçi birleştirme teknolojileri, enerji teknolojileri ve optoelektronik laboratuvarları ile başta kaynak, döküm, vana diğer sanayi ürünlerinin üretimlerini bilimsel platformda desteklemek, sonra da diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayinin ihtiyaç duyduğu test ve analizleri gerçekleştirmek, danışmanlık hizmeti vermek, ortak projeler üretmek.

c) Hidrometalurji ve pirometalurji laboratuvarlarıyla katma değerli inovatif ürünlerin ekstraktif metalürji prensipleri ile üretimine yönelik ar-ge çalışmaları gerçekleştirmek, Isıl işlem laboratuvarıyla malzeme geliştirme anlamında inovatif çözümler üretmek.

ç) Tüm mühendislik çalışmalarının, yazılım programları ile dijital dünyaya ayak uydurmasını sağlamak.

d) Merkezde yetiştirilecek kalifiye elemanların, ulusal kalkınma hedeflerinde öncelikli olan savunma, otomotiv, enerji, yenilikçi malzeme teknolojileri ve biyomedikal sanayi başta olmak üzere diğer tüm sanayi alanlarında da istihdam edilmesine olanak sağlamak.

e) İş kazaları nedeniyle başta ağır sanayi olmak üzere tüm üretim alanlarında çalışanların maruz kaldığı tehlikeli durumları ve iş sağlığını tehdit edebilecek unsurları minimuma indirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.

f) Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda lisansüstü tez çalışmaları yapan öğrenciler ile teknolojik girişimcilik yapan akademisyen ve öğrencilere araştırma ortamı sağlamak.

g) Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda Üniversitenin fikri sınai mülkiyet hakları havuzuna katkı sağlamak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve özel kuruluşlar ile Merkezin sunacağı test ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile işbirliği ve ortaklıklar oluşturarak Merkezin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına kaynaklar oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yeni nesil akıllı malzemeler, ileri teknoloji seramikleri, kompozit malzemeler, elektronik, manyetik, optik malzemeler, biyomalzemeler, nanomalzemeler alanında ar-ge çalışmaları yapmak.

b) Makine, malzeme, tıp, elektronik, enerji, inşaat gibi geleneksel sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ve yurt içi üretiminin bulunmaması sebebi ile dışa bağımlı olduğu malzemelerin üretilmesini sağlayacak araştırmalar yürütmek.

c) Döküm ve kaynak süreçlerinin geliştirilmesi için metalürjik incelemeler yapmak, bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve projeler geliştirmek.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan laboratuvarlarda kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörün ihtayaç duyduğu testleri gerçekleştirmek ve Merkezin faaliyet alanları çerçevesinde söz konusu kurumların ihtiyaç duydukları konularda ortak çalışmalar yürüterek Merkezin dinamik bir yapıda kalmasını sağlamak.

d) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek.

e) Isıl işlem, metalografi, döküm, malzeme karakterizasyonu konularıyla ilgili eğitimler vermek.

f) Sertifikalı tahribatsız muayene eğitimleri vermek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek.

ğ) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde malzeme metalurji teknolojileri ile ilgili ders ve seminerler vermek.

h) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel/özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve incelemeler yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, sanayi ve kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme projelerini sözleşme ile yapmak, uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak.

ı) Patent, faydalı model ve akademik yayınlar yapmak ve yapmaya teşvik etmek.

i) Merkezin faaliyetiyle ilgili olarak yerli kuruluşlar ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

j) İlgili sektörlerde faaliyet gösteren girişimci ve girişimci adaylarına altyapı sağlamak, mentörlük ve danışmanlık yapmak.

k) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile ileri malzemeler üretim ve şekillendirme sektöründe çalışmakta olan sanayi kuruluşlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve altyapıyı kurmak ve bunları ülke araştırmacıları ile diğer kurumlara açık olarak işletmek, araştırmacılar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek, ihtiyaç duyulan özel alet ve teçhizatı gerek Merkezin kendisi için, gerek diğer araştırma ve sanayi kuruluşları için üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz, test ve benzeri hizmetleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları veya Üniversite içinden veya dışından konunun uzmanı kişiler arasından, Mütevelli Heyetinin uygun görüşü ile Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder ve Yönetim Kurulu raportörlüğünü yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelik seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için görevlendirilecek asgari üç, azami beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda kararlar bir sonraki toplantıda tekrar görüşülerek karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların çalışma esaslarına ilişkin işleri düzenlemek.

b) Merkezin düzeni, genel işleyişi ve idari personeli ile ilgili Müdürün yapacağı önerileri karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, öğretim üyeleri ile endüstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen asgari beş, azami on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Çalışma grupları, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlık isteyen konularda geçici veya sürekli olarak oluşturulan gruplardır. Görev süreleri, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu gruplar, Üniversitede görevli öğretim elemanlarından oluşturulabileceği gibi, kısmen veya tamamen bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki kişilerden de oluşturulabilir.

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını ya da bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.