17 Haziran 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30804

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenci: İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerini,

d) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini geliştirerek toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilikçilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmesi ve bu fikirlerin ticarileşebilmesi için ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve yerel kalkınma konularında, ulusal ve uluslararası ağ bağlantıları üzerinden evrensel yaklaşımlar izlenerek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak anılan evredeki girişimciler veya adaylar için stratejik plan tasarımı, iş planı hazırlama, yaratıcı yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, muhasebe, dış ticaret, fikri ve sınai haklar, üretim planı, pazar planı ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları ve benzeri temel girişimcilik konularında ders, seminer ve kurslar organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dahilinde girişimci ve adaylara mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak.

b) Girişimciliğin öncülük ettiği yerel ekonomik kalkınma ve bunun aracı olarak kümelenme ile ilgili konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek ya da projeler yürütmek.

c) Girişimcilik, yerel ekonomik kalkınma ve kümelenme, rekabetçilik gibi konularda araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalara katkıda bulunmak.

ç) Sanayi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek veya projeler yürütmek.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak ve projelere katılmak.

e) Girişimcilik alanında düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Öncü girişimcilik alanında ödül tanzim etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak.

g) Yaratıcı yenilikçilik alanında proje hazırlanmasını teşvik etmek veya hazırlanmış projelerin test sürecini başarı ile geçmesini sağlamak üzere teknolojik kuluçka kurulması ve bunun sürdürülebilirliği yönünde gerekli altyapı çalışmalarını yürütmek veya katkı sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve inovasyon alanlarında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeydeki girişimcilik ve inovasyon ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlamak, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak.

ı) Amaçları kapsamında ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek veya bu kuruluşlarla iş birliği yapmak.

i) Kuluçka yararlanıcılarına, şirketleşme süresince ihtiyaç duydukları mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak.

j) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, girişimcilik konularında deneyimli Üniversitenin idari kadrosu veya akademik kadrosu içerisinden, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdür yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğüne sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğüne sunmak.

ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Kurul üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Kurul üyeleri, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı akademik ve idari kadro arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen asgari üç, azami beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda kararlar bir sonraki toplantıda tekrar görüşülerek karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre destek olmak.

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Girişimci ve girişimci adaylarına bedelli veya bedelsiz sağlanacak mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanların tahsisine ilişkin kuralları belirlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, öğretim üyeleri ile endüstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen asgari beş, azami on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.