16 Haziran 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30803

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2017 tarihli ve 30232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Kayıt tarihleri, kayıt şekilleri ve öğrencilerden istenen belgeler; Üniversite tarafından belirlenir ve internet sayfasından ilan edilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Fakülte ve yüksekokullar, gerektiğinde güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz okulu açabilir. Öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları, ilgili birim kurulu tarafından kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan staj yönergeleri ile belirlenir. Diğer hususlar ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Eğitim-öğretim planlarında değişiklik yapılması halinde ilgili yılın Mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra söz konusu Senato tarafından onaylanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda GANO’su 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda yalnız daha önce başarısız oldukları ve/veya DD ve DC notu aldıkları derslerden en fazla 30 AKTS derse kayıt yaptırabilirler. GANO’su her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise danışmanlarının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en fazla 45 AKTS derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar gerekli hallerde Senato kararı ile değiştirilebilir.”

“(16) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki üç hafta içinde danışmanının onayıyla ilk kez aldığı derslerin sadece birinden çekilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bütünleme sınavları; bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Bu sınavlarda alınan not, final sınavında alınan not gibi değerlendirilir.”

“(7) Sınav sonuçları, ilgili sınav takviminin sona ermesinden itibaren beş işgünü içinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı en az % 40, en çok % 60 olabilir. Bir dersin başarı notu, dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Uygulama ve değerlendirme usul ve esasları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Her öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen başarı notları verilir:

a)      Başarı Notu                Katsayı

                AA                         4,00

                BA                         3,50

                BB                         3,00

                CB                         2,50

                CC                         2,00

                DC                         1,50

                DD                         1,00

                FF                          0,00

                GR                         0,00

                YT                            

                YZ                            

               MU                           

                DZ                            

                ÇK                            

b) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

c) MU (Muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir.

ç) DZ (Devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

d) GR (Girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GR notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GR notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GR notu sıfıra dönüştürülür.

e) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayıyla çekildiği ders için kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata gerekçesiyle sınav sonuçlarının ilanını izleyen 5 işgünü içinde, ilgili birime bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren 5 işgünü içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2017

30232