14 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30801

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma birimleri ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

f) Kalite komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kafkas Üniversitesi Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin tanınması ve onaylanması ile iç ve dış kalite güvencesi sistemi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmaları yürütmek ve kalite komisyonu çalışmalarına destek vermek.

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak stratejik plan hazırlıklarına destek olmak, Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.

c) Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, kalite ve strateji oluşturmak için kurslar, seminerler, konferanslar ve diğer akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Kurum İç Değerlendirme Raporunu (KIDR) hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda yer alan kalite güvencesi, stratejik planlama ile araştırma ve geliştirme alanlarından oluşur:

a) Kalite güvencesi:

1) Kalite komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları kalite komisyonunun onayına sunmak.

2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kamuoyuna internet ortamı aracılığıyla duyurmak.

3) Üniversitenin dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

4) Kafkas Üniversitesi Kalite Komisyonunun önerileri doğrultusunda Üniversitenin Yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporunu (KIDR) hazırlamak ve kalite komisyonuna sunmak.

b) Stratejik planlama:

1) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

2) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

3) Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

4) Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyen iç ve dış etkenleri incelemek.

5) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek.

6) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

7) Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek.

8) Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek ve analiz etmek.

c) Araştırma ve geliştirme:

1) Kalite güvence sistemi ve stratejik planlama konularında araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek ve ilgili alanlarda yayınlar yapmak.

2) Üniversitenin diğer merkezlerine strateji ve kalite geliştirme konusunda rehberlik etmek ve danışmanlık yapmak.

3) Çalışma alanına giren konularda ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Strateji ve kalite konusunda eğitim-öğretim, konferans, seminer ve kurs düzenlenmesine yardımcı olmak.

5) Çalışma alanına giren konularda bölgesel düzeyde araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak.

6) İnceleme konuları kapsamında Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari birimleri periyodik olarak elektronik ortam aracılığı ile ya da düzenlenecek toplantılarla bilgilendirmek.

7) Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari personel ile öğrencilerin memnuniyet düzeylerini belli zaman aralıklarında ölçmek.

8) Üniversitenin diğer araştırma merkezlerinin aynı konularda yaptıkları çalışmaları bir arada değerlendirebilecekleri, gelecekte de entegre şekilde sürdürebilecekleri bir zemin oluşturarak çalışmalar arasında koordinasyon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya kalite komisyonu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.

(3) Rektör, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri ya da Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcıları Merkezin çalışmalarında Müdüre yardımcı olur, gerektiğinde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevi; kalite ve strateji konusunda getirilen öneri ve görüşleri karara bağlamak, Merkezin amaçları doğrultusunda Müdüre yardımcı olmaktır.

(3) Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ya da diğer üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu kurumlarında kalite yönetimi konusunda deneyimi olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi bir üyeden oluşur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Danışma Kurulunun içerisinden belirlenecek üç üye Yönetim Kurulunda temsilci olarak görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az iki kere olmak üzere Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz. Toplantılar istenirse elektronik ortamda yapılabilir.

(4) Danışma Kurulunun alacağı kararlar tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir. Danışma Kurulu üyeleri kendilerinden talep edilen verileri ve raporları Müdüre zamanında vermekle yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.