14 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30801

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “almış ve başarmış olduğu” ibaresi “almış olduğu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “başarılı oldukları” ibaresi “almış oldukları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrencilerin eş değerlik ve intibak işlemleri, Senato kararları doğrultusunda yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2017

30089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/2/2018

30330

2-

13/7/2018

30477

3-

20/9/2018

                  30541 (Mükerrer)

4-

3/3/2019

30703