10 Haziran 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30797

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YABAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezini (YABAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, başta Çankırı ili olmak üzere tüm Türkiye’deki yaban hayatı türlerinin sistematik, genetik, ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunlarla ilgili biyolojik ve ekolojik araştırmaların yapılması, koruma altında bulunan türlerin yaşam alanlarıyla birlikte korunması ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu alanda çalışan araştırmacıları desteklemek, yeni araştırma yöntemlerini denemek, yaban hayvanlarının karşılaştığı doğal ve antropojenik çevresel problemlere yönelik tedbirleri geliştirmek ve uygulamak, insan-yaban hayvanı çatışma yönetimini sağlamak, konuya yönelik laboratuvar, barınak, istasyon, gözlem evleri, hayvanat bahçesi ve koruma alanları oluşturmak, yarasaları ilgilendiren konularda kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, konu özelinde her yaş grubuna yönelik doğa eğitimleri vermek ve vatandaş bilimi metoduyla ülke genelinde yaban hayatı farkındalığını arttırmak, yaban hayatı ve eko-turizm faaliyetlerini geliştirmek için gereken mekanizmaların kurulmasını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çankırı ili ve doğal çevreleri başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan yaban hayatı türlerini (flora ve fauna) belirlemek.

b) Çankırı ili ve çevresine ait olan flora ve faunanın korunması, incelenmesi amacıyla yetiştirme çiftliği ve bu doğal kaynakların sergilenmesine yönelik bir müze oluşturmak.

c) Çankırı ili ve doğal çevreleri başta olmak üzere tüm Türkiye’deki yaban hayvan türlerinden koruma altında bulunan türlerin yaşam alanlarıyla birlikte korunmasına yönelik uygulamalar yapmak.

ç) Yaban hayvanlarından insana bulaşabilecek hastalıkların tespitine yönelik bilimsel çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar düzenlemek.

d) Üniversite öğrencileri için Merkez bünyesinde gönüllü eğitim ve uygulama programlarının oluşturulmasını sağlamak ve Türkiye’nin gelecekteki yeni yaban hayatı uzmanları için insan kaynağı oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak.

g) Yaban hayvanlarına yönelik doğal ve/veya antropojenik sorunlarla ilgili olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek ve talep olması halinde yaban hayvanları barındıran birimlerde bu amaçla inceleme yapmak.

ğ) Yurt dışında aynı amaçla faaliyet gösteren gelişmiş merkezlerle iş birliği içinde olmak, bu merkezlerden konusunda uzman kişilerin getirilmesini sağlayarak eğitim programları açmak.

h) Yaban hayvanları ile ilgili müze, kitaplık, dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı bilinçlendirmek için broşürler, film, slayt ve belgeseller hazırlamak.

ı) Yaban hayatı ve eko-turizm ilişkisini geliştirecek uygulamalar ve etkinler düzenlemek.

i) Başta Çankırı ili olmak üzere tüm Türkiye’de eğitimin her seviyesindeki öğrencilere yaban hayatı ve yaban hayvanları hakkında farkındalık sağlama ve koruma bilinci oluşturma amacıyla eğitim faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından devamlı statüde çalışan en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmadığı sürede Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden herhangi bir nedenle süresi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararına ve önerilerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek.

b) Hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek.

d) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını görüşüp karara bağlamak.

e) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

f) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezde yürütülen araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere  toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerek duyulduğunda Müdür, Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Ancak Rektör gerekli hallerde Danışma Kuruluna başkanlık edebilir.

 (3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı ile ilgili konularda görüş bildirmek, Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili konularda öneri sunmak, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yaban hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak proje önerileri geliştirmek ve iş birliği yapmak.

c) Bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde, verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan Merkezde görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkeze alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar Merkezin taşınır kaydına alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.