8 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30795

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulamaları ise daha ileriye taşımak.

b) Merkezde yapılacak çalışmalar, ulusal ve uluslararası, kamu- özel sektör kurum ve kuruluşlarından alınacak proje destekleri, bireysel ya da kurumsal bağışlar ile desteklenecek ileri araştırmalar yapmak.

c) Proje çıktılarını ticarileştirilebilir bir ürün, örneğin bir tanı/tedavi hizmeti olarak sunmak ve patentlemek.

ç) Merkez araştırmacılarının disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek.

d) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı hastaların tedavisine yönelik çalışmalar ve anlaşmalar yaparak, bölgenin ve ülkemizin fizyoterapi ve rehabilitasyon turizmine katkı sunmak.

f) Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) Araştırmacıların disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek, projeleri koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.

c) Tedavide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını, tamamlayıcı terapileri ve terapatik ürünleri analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun hale getirmek ve klinik uygulamasını yapmak.

ç) Toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlığı korumaya yönelik uygulamalar ve araştırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası, kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.    

e) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

f) Merkezin tanı/tedavi hizmeti gibi ticarileştirilebilir ürünlerinin sunulması ve paylaşılması için gerekli fikri mülkiyet haklarını anlaşmalarla güvence altına almak.

g) Merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde hizmet satın almak ve hizmet satmak.

ğ) Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlayarak mesleki gelişimlerine destek olmak.

h) Sağlık turizmi alanında yapılacak tanıtım ve anlaşmalarla, yurt içi ve yurt dışından gelecek bireylere kaliteli ve ihtiyaca uygun hizmet vermek. 

ı) Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdürün görevi başında olmayacağı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer. Bu durumda yerine yeni bir müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve talep halinde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

f) Çalışma birimleri hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca onaylanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından, en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimi, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler içinde görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi personelinin görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.