8 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30795

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DENEY HAYVANLARI ÜRETİM,

BAKIM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(İYTEDEHAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

b) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü çalışmayı,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı her türlü organ, doku ve hücre materyalini,

d) Diğer personel: Birimde görevlendirilecek sekreter, güvenlik görevlisi, hayvan bakıcısı ve genel temizlik görevlilerini,

e) Merkez (İYTEDEHAM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Proje: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İYTE-HADYEK) tarafından onaylanmış bilimsel projeleri,

ğ) Proje yürütücüsü: Bir araştırmanın bilimsel, etik, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan araştırmacıyı,

h) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

ı) Sorumlu yönetici: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

i) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,

j) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

k) Üniversite: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

l) Veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni: Merkezde çalışan veteriner sağlık teknikeri/teknisyenini,

m) Yerel Etik Kurul: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

n) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının yapılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimlerinin ve teknik koşulların sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

b) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.

c) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve ilgili uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak; bu merkezlerden araştırmacı ve uygulamacı kabul etmek ve bu merkezlere araştırmacı göndermek; eğitim programları, kurslar, kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri programlar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak; Merkezin amaçlarıyla ilgili alanlarda yarışmalar düzenlemek.

d) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,  konusu ile ilgili yayınlar yapmak ve bilimsel yayınları takip etmek.

e) Merkezde yürütülmesi kararlaştırılan projeler için gerekli malzemelerin teminini sağlamak.

f) Deney materyalleri ile yapılan in vitro hücre ve doku kültürü çalışmaları için gerekli ortamı hazırlamak, kök hücre çalışmalarını teşvik etmek, bunlarla ilgili eğitimleri organize etmek ve laboratuvar altyapısını hazırlamak.

g) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması ve korunmasına destek sağlamak.

ğ) Kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacı ile araştırma birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, araştırmacıların farklı laboratuvarlardan yararlanabilmelerine imkân vermek.

h) İlgili araştırma ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, kısa ya da uzun süreli olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

ı) Deneysel cerrahi uygulamaları için gerekli laboratuvar alanı ve şartlarını sağlamak.

i) Araştırmalarda hayvan kullanımını ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.

j) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile işbirliği yapmak, gerektiğinde Merkezde yürütülecek çalışmaları birlikte denetlemek.

k) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

l) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim).

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden,  Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

f) Merkeze gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış ve nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran araştırıcıların isim ve adresleri ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

h) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ı) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçekleştirilen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren yılsonu deney hayvanları faaliyet raporunu Yönetim Kurulu onayı ile İYTE-HADYEK’e sunmak.

i) İYTE-HADYEK ile işbirliğini yürütmek.

j) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

k) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

l) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek, araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

m) Merkeze gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanılan, karantinada tutulan, ölen, nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

n) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek.

o) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.

ö) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

p) Projelerin izin verilmiş prosedüre uygun olarak yapılmasını ve prosedürlere uyulmaması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını ve kayda geçirilmesini, durumun İYTE-HADYEK’e ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

r) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

s) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki defa salt çoğunluk ile toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

d) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

g) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak.

ğ) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

h) Deney hayvanlarının yetiştirilebileceği gerekli barınma ve beslenme koşullarını oluşturmak, ideal çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç, gereç, deney hayvanı ve diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

ı) Merkezde yürütülen deneysel araştırmaları denetlemek ve bu konuda İYTE-HADYEK ile işbirliği yapmak.

i) İYTE-HADYEK tarafından düzenlenecek deney hayvanları ve araştırmalarla ilgili kurs ve seminerlere destek sağlamak.

j) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve harcamalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.

Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim) ve görevleri

MADDE 12 – (1) Sorumlu Yönetici, Müdüre bağlı olarak ve onun denetiminde çalışır.

(2) Sorumlu Yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımını sağlamak, kontrol etmek ve düzenlemek.

b) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek ve araştırıcıları bu konuda bilinçlendirmek.

c) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevi yapmak.

ç) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının kaydını tutmak.

d) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerinin kaydını tutmak.

e) Merkezdeki demirbaş malzeme ve cihazların korunma ve bakımının sağlanmasını kontrol etmek.

f) Projelerle ilgili bilgileri, kayıtları ve Müdürün Merkez dâhilinde uygun gördüğü verileri bilgisayar ortamına taşımak ve Müdüre rapor vermek.

g) Projelerde kullanılan laboratuvar hayvanlarının hafta sonu bakımları ve resmi tatil günleri için Müdürün uygun göreceği şekilde planlama yapmak.

ğ) Müdürü çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilendirmek.

h) Üretilen hayvanların sağlığını ve tür özelliklerinin saflığını korumak.

ı) Merkezin bünyesindeki hayvanlara yönelik koruyucu hekimlik faaliyetlerinde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında araştırmacı, AR-GE yöneticisi olarak görev yapan kişiler arasından seçilen en az yedi, en fazla dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Müdür, gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe sunulur.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planları ile ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Her yılın sonunda Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmeti yapar ve tavsiye niteliğinde görüş ve öneri bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezden Yararlanma Koşulları

Merkezden yararlanma koşulları

MADDE 14 – (1) Merkezden yararlanma koşulları şunlardır:

a) Merkezden öncelikli olarak Üniversitenin akademik personelinin yürütücülüğünü yaptığı araştırma projeleri ve tez çalışmaları için yapılan talepler karşılanır.

b) Merkezden deney hayvanı talebi, Ek-1 ilâ Ek-3’te birer örnekleri yer alan formlar ile Ek-4’te bir örneği yer alan deney hayvanı talep formu doldurularak, etik kurul müracaat formu ve etik kurul kabul yazısı ekinde Müdürlüğe yapılır.

c) Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ç) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan deney hayvanı talebi, ücretinin Üniversite döner sermaye saymanlığı hesabına yatırılmasından sonra gerekli hayvanların üretimi için planlamaya alınır.

d) Çalışılacak laboratuvar hayvanları öncelikle Merkezden sağlanır. Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde laboratuvar hayvanı bulunmaması halinde, Müdürün bilgisi ve onayı dâhilinde standartlara uygun belirli merkezlerden araştırıcı tarafından laboratuvar hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan laboratuvar hayvanları öncelikle karantinaya alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra kullanılabilirler.

e) Araştırmacılar deney hayvanları etik kurulunca belirlenen esaslara uymak zorundadır.

f) Araştırma başvurularında, araştırmacıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formlarında ve/veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve etik yükümlülük araştırıcıya aittir.

g) Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, hayvan deneyleri yerel etik kurulu tarafından düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği kurulca kabul edilmiş sertifikalara sahip araştırıcılar tarafından yürütülür.

ğ) Araştırmacılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul edilen zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine uyacaklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

h) Araştırmacılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine açık olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

ı) Proje onay tarihinden itibaren altı ay içerisinde proje sorumlusu veya araştırıcılar tarafından takibi yapılmayan veya çalışma randevusuna uyulmayan projeler Müdür tarafından iptal edilebilir.

i) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak yapılan yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel raporun bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcısı tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcısının sorumluluğunda faaliyet gösterir.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma koşulları

MADDE 16 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden araştırıcılar yararlanabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm çalışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

 (2) Çalışılacak laboratuvar hayvanları öncelikle Merkezden sağlanır. Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde laboratuvar hayvanı bulunmaması halinde, Müdürün bilgisi ve onayı dâhilinde standartlara uygun belirli merkezlerden araştırıcı tarafından laboratuvar hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan laboratuvar hayvanları öncelikle karantinaya alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra hayvan barındırma bölümüne kabul edilebilir ve kullanılabilirler.

(3) Araştırmacılar Deney Hayvanları Etik Kurulunca belirlenen esaslara uymak zorundadır.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Diğer hükümler

MADDE 20 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 31/5/1999 tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız