8 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30795

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ BİLİMLERİ VE

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİTEK) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c)                Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini (BİTEK),

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bitki bilimleri ve teknolojileri (bitki genetiği ve ıslahı, bitki moleküler biyolojisi ve genetiği, bitki genetik mühendisliği, bitki biyokimyası ve metabolomiği, bitki proteomiği, bitki fizyolojisi, ekonomik ve farmasötik önemi olan bitki kimyasalları) alanlarında temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Bitki bilimleri ve teknolojilerini (bitki genetiği ve ıslahı, bitki moleküler biyolojisi ve genetiği, bitki genetik mühendisliği, bitki biyokimyası ve metabolomiği, bitki proteomiği, bitki fizyolojisi, ekonomik ve farmasötik önemi olan bitki kimyasalları) kullanarak yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip, biyotik ve abiyotik streslere dayanım özellikleri kazandırılmış, ülkemiz için ekonomik ve stratejik öneme sahip sebze, meyve ve tarla bitkilerinde yeni çeşitlerin geliştirilmesini sağlamak.

c) Ekonomik önemi yüksek beslenme ve sağlıkla ilişkili kimyasalları yüksek miktarlarda sentezleyen bitki çeşitlerini geliştirmek ve diğer biyoteknoloji uygulamalarında kullanılabilecek bitki temelli doku kültürü materyallerinin geliştirilebilmesi için uygulamalı araştırmalar yürütmek.

ç) Sebze, meyve ve tarla bitkileri türlerinde tohumluk olarak üretilen ebeveynlerde ve çeşitlerinde ismine doğruluk testlerinin klasik ve moleküler yöntemlerle gerçekleştirilmesini sağlamak.

d) Tohumla veya köklendirme, aşılama, mikropropogasyon ile klonal olarak üretilen meyve çeşitlerinde anaçların, aşı kalemi (gözü) kaynaklarının ve fidanların genetik saflıklarının moleküler yöntemlerle test edilmesini sağlamak.

e) Sebzeler, meyveler, tahıllar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, halofitik (tuzcul) bitkiler, aquatik (sucul) bitkiler, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, ormancılık ve ekolojik denge korunumu için gerekli bitkilerde yüksek verim ve kalite özellikleri bulunan materyallerin seleksiyonu, fenotipik özelliklerinin belirlenmesi ve genetik çeşitliliklerinin tespit edilmesi ve populasyon yapılarının ortaya çıkarılması ve çekirdek koleksiyonların oluşturulmasını sağlamak.

f) Üstün genetik özelliklere sahip bitkisel gen kaynaklarının in vitro ve in vivo ortamlarda korunmalarını sağlamak.

g) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde önemli kültürel ve ekonomik değerlere sahip yerli bitkisel materyallerin gen kaynaklarının toplanmaları, karakterizasyonu ve in vitro ve in vivo ortamlarda korunmalarını sağlamak.

ğ) Değişik bitki kökenli bioaktif moleküllerin belirlenmesi, izolasyonu, biyolojik aktivitelerinin karakterizasyonu ve topikal ilaç formülasyonlarını geliştirmek.

h) Bitki besleme ve bitki koruma işlemlerinde nanoteknolojik uygulamalar yapmak.

ı) Resmi veya özel kuruluşlar veya araştırmacılar tarafından talep edilmesi durumunda bitkisel materyallerin, hastalık ve zararlılardan ari, klonal çoğaltımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.

i) Talep edildiği durumlarda bitkisel materyallerin pilot üretimlerinin sera ve açık arazi koşullarında yapılmasını sağlamak.

j) Resmi veya özel kuruluşlar veya araştırmacılar tarafından talep edilmesi durumunda bitkisel materyallerde klasik ve moleküler yöntemlerle hastalık ve zararlı testlerinin yapılmasını sağlamak.

k) Genetik mühendisliği gibi yüksek teknolojik yöntemlerle genetiği güçlendirilmiş tarımsal ürünlerin ve gıdaların testlerinin yapılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

b) Bitki bilimleri ve teknolojileri ile ilgili her türlü yeni bilgi ve veriyi üretmek, depolamak ve yaymak.

c) Enstitüde yapılacak lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuar, donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

ç) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu üretim sistemleri, süreçleri ve bileşenlerini sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek.

e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak. Bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamda yayınlar hazırlamak.

f) Bitki bilimleri ve teknolojileri ile ilgili konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kuruluna seçilmiş öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Enstitü Yönetim Kurulunun görüşü de alınarak, Rektör tarafından görevlendirilir. Bu görevlendirmede uzmanlık alanı esas alınır ve Enstitünün Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından bitki moleküler genetiği (bitki gen haritalaması), bitki biyoteknolojisi ve bitki moleküler biyolojisi alanında doktora yapmış olması şartı aranır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumlu olup, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

 (2) Müdürün önerisi üzerine ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Enstitüde görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde müdür yardımcısı vekalet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra, Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

e) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan ve bitki bilimleri ve teknolojisi ile ilgili konularda yayınları, araştırmaları, uygulama deneyimi ve birikimi bulunan Fen Fakültesi veya Mühendislik Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri arasından, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve Rektör tarafından görevlendirilmiş üç ve yine Rektör tarafından Fen Fakültesi veya diğer fakültelerin öğretim üyeleri arasından seçilen ve görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun ilk oluşturulma işlemi, Rektörlüğün fakülteler kanalıyla öğretim üyelerine konuyu duyurması ve adayların bölüm başkanlıklarına başvurması ile başlar. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi düşen veya üç aydan fazla bir süre Enstitü dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, ait olduğu kontenjandaki yöntemle seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. İki kez arka arkaya ve toplam üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyelerin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar alır.

(2) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Müdürün yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kere toplanarak Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.